Geschiedenis

/
Toont 1 tot 20 (van 1291 produkten)
 • "Trek jij je jas eens uit". / L. Huizinga

  "Trek jij je jas eens uit". / L. Huizinga

   22/2/17. Gedenkboek met de geschiedenis van Hagemeijer 1900-1975 met vele illustraties en de handel over zee. De ontwikkeling van de techniek speelt een grote rol.

 • 'Hoorn in oude ansichten deel 1' / J.van der Gulik

  'Hoorn in oude ansichten deel 1' / J.van der Gulik

   Voor vele oud-Hoomsen zuilen deze plaatjes herinneringen oproepen aan de tijd dat Hoorn nog een stad was met inwoners die elkaar kenden, met dominerende figuren in het bedrijfsleven en vele anderen. We denken ook aan latere figuren, onder anderen Jan Verus, de orgelman, die met zijn paard en orgel vreugde bracht in de straten. Achter op het orgel was een zitplaats voor de jeugd en onbezorgd kon men erop en eraf springen; er was nauwelijks gevaar op de straat. 

 • 'I have a dream' / M. Fogteloo

  'I have a dream' / M. Fogteloo

   12/2/18. Toespraken, voorafgegaan door een korte biografische schets en een bespreking van de context waarin de rede werd gehouden.

 • 's-Gravenhage 1935 - 1945.H./ van Gelder

  's-Gravenhage 1935 - 1945.H./ van Gelder

   Gelder, Hendrik Enno van, archivaris en museumdirecteur (Amsterdam 16-2-1876 - 's-Gravenhage 24-6-1960). Zoon van Jan Gerrit van Gelder, eigenaar van een houtwerf, en Jeannette Agnes Beets (dochter van de schrijver Nicolaas Beets). Gehuwd sinds 22-5-1902 met Johanna Helena Scalongne. Uit dit huwelijk werden 4 zoons geboren.

 • 100 jaar Frans Hals museum / A. Erftemeijer

  100 jaar Frans Hals museum / A. Erftemeijer

   Op 14 mei 2013 is het precies 100 jaar geleden dat het Frans Hals Museum in Haarlem opende. In de afgelopen eeuw zijn tienduizenden kunstwerken en andere objecten verzameld, er is onderzoek gedaan, er is gerestaureerd en er zijn duizenden tentoonstellingen gemaakt.Over die honderd jaar Frans Hals Museum, met de bijbehorende tentoonstellingslocatie De Hallen aan de Grote Markt, gaat dit lezenswaardige jubileumboek. Een boek over eigenzinnige directeuren, markante bezoekers, originele kunstenaars, en bovenal: bijzondere kunst. Antoon Erftemeijer is conservator moderne kunst van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem.

 • 100 jaar in Hoorn, 1868-1968 / G. Bouter o.a

  100 jaar in Hoorn, 1868-1968 / G. Bouter o.a

   Samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum / H.B.S.

 • 100 Jaar Waard En Groet 1844 - 1944 / A. J. Waiboer

  100 Jaar Waard En Groet 1844 - 1944 / A. J. Waiboer

  Bij het honderd-jarig bestaan van onzen polder zullen wij een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen, welke in dit tijdperk betreffende de inpoldering en in cultuurbrenging zijn voorgevallen. Het is zeker gewenscht om in herinnering te brengen de moeilijkheden waarmee onze ondernemers te kampen hebben gehad, alsmede de offers, die zij zich hebben moeten getroosten om hun doel te verwezenlijken. 

 • 100 jaar wonen. Een reis door de tijd. / H. Rijswijk

  100 jaar wonen. Een reis door de tijd. / H. Rijswijk

   De sociale volkshuisvesting heeft sinds de oprichting op 14 november 1905 van De woningvereeniging Arbeidsbelang de ontwikkeling van Hoorn deels bepaald.

 • 125 jaar Kamer / J. J. Schilstra

  125 jaar Kamer / J. J. Schilstra

   3/11/17. Zwart/wit illustraties.

 • 1492, of De tijd en het leven van Juan Cabezón uit Castilië./ H. Arijdjis

  1492, of De tijd en het leven van Juan Cabezón uit Castilië./ H. Arijdjis

   Een kleinzoon van bekeerde Spaanse joden reist eind 15e eeuw heel Spanje af op zoek naar zijn voor de Inquisitie gevluchte geliefde.

 • 1648: Vrede van munster / J. Dane

  1648: Vrede van munster / J. Dane

   21/10/17. Het tekenen van het vredesverdrag van Munster op 30 januari 1648 maakte een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkende de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek. In 1998, het 350ste herdenkingsjaar, wordt deze vrede uitgebreid herdacht. Het boek is onderverdeeld in een historisch (feit) en een kunsthistorisch (verbeelding) deel. In het historische deel wordt de Munsterse vrede in een nationale en internationale context geplaatst. In het kunsthistorische deel komt de verbeelding van het krijgsbedrijf aan bod. In 1648: Vrede van Munster wordt de voor Nederland en Europa zo belangrijke vrede vanuit diverse perspectieven - politiek, militair, religieus, cultureel en kunsthistorisch - belicht.

 • 175 jaar Warmelo & van der drift / M. A. Struijs

  175 jaar Warmelo & van der drift / M. A. Struijs

    Warmelo & van der drift een gedenkboek van een Vlaardingse-haring-zout en rederijbedrijf.

 • 1908-1988. Herinneringen aan het 80-jarig bestaan R.K. St. Jozef

  1908-1988. Herinneringen aan het 80-jarig bestaan R.K. St. Jozef

  1908-1988. Herinneringen aan het 80-jarig bestaan R.K. St. Jozefschool te Medemblik / M.A.L. Kerckhaert, A.B. Gieling, P.A.J. Koomen. 1988. 

 • 1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

  1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

   15/12/17. De belevenissen van een ordonnans in de meidagen van 1940.Een terug blik van de volwassen Haijer op zijn eigen belevenissen als 18-jarige soldaat die oorlog en bezetting beleefd, doorleefd en overleefd.

 • 1984 Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht

  1984 Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht

  1924-1984: Zestig jaar Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Het bestuur heeft gemeend aan dit twaalfde lustrum de nodige aandacht te moeten schenken. Onder andere met het (laten) samenstellen van een heemkundige dia-serie, die de jeugd van West-Friesland nader wil laten kennismaken met het door de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk omsloten deel van de provincie Noord-Holland. Zestig jaar geleden werd het Historisch Genootschap opgericht. Als reactie op veranderingsprocessen, die zich óók toen voltrokken in de samenleving. De beslotenheid van West-Friesland, beschut door de Omringdijk, werd in de jaren twintig opengebroken. Het tempo waarin de diverse veranderingen zich voltrokken, kwam steeds hoger te liggen. Er stonden in West-Friesland enige mensen op, die het maar zo-zo vonden dat het zo typisch streekeigene - de eigen Westfriese identiteit - op de tocht werd gezet. Zij vonden elkaar en op 6 augustus 1924 werd het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' opgericht. Doelstelling van de vereniging is bij te dragen tot het welzijn van de bevolking van West-Friesland en van hen die zich daarbij betrokken gevoelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van West-Friesland en van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen. 

 • 250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

  250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

   20/2/18. In 1748 werd het Regiment Mineurs en Sappeurs gevormd. Het was het officiële startschot van een tot de verbeelding sprekend legeronderdeel: de genie. 25O jaar Genietroepen is een overzicht van de geschiedenis der Nederlandse genie-eenheden. Behalve mineurs en sappeurs maakten daar in de loop van de tijd ook pontonniers, torpedisten en spoorwegtroepen deel van uit. Dit boek schenkt veel aandacht aan de operationele inzet van de genie. De veldtocht naar Rusland in 1812, de Belgische Opstand, de Meidagen van 194O, Nederlands-Indië, Libanon en Bosnië. Ook staan de auteurs stil bij de oorlogsvoorbereiding tijdens de Koude Oorlog. Bij humanitaire operaties is de genie onmisbaar gebleken. Dergelijke acties - soms ver weg in Tunesië of Noord Irak, soms dichtbij tijdens de watersnood in eigen land - komen eveneens aan de orde. De fraaie illustraties geven een goed beeld van het veelzijdige takenpakket van de genie en het oude en moderne materiaal: van pontonbruggen tot en met brugleggende tanks.

 • 40 jaar bijzonder / B. Van Uchelen

  40 jaar bijzonder / B. Van Uchelen

  7/6/17. Deze jubileumuitgave is een feest van herkenning voor iedereen die op een Volendamse school heeft gezeten.

 • 400 jaar Michiel de Ruyter / N. Krikhaar

  400 jaar Michiel de Ruyter / N. Krikhaar

   In het themaboek ‘400 jaar Michiel de Ruyter’ (Davo-uitgave, samensteller Noor Krikhaar) staat niet alleen de 33-jarige ‘koopvaardijvloot-hiërarchie’ (1618 – 1651) centraal, maar ook de 24-jarige ‘oorlogsvloot-hiërarchie’ (1652 – 1676). Op 11-jarige leeftijd begonnen als hoogbootsmansjongen, vervolgens stuurman walvisvaarder, kapitein kapersschip, koopvaardijkapitein en acht jaar koopvaardijkapitein op een eigen schip. Als plichtsgetrouwe ‘vlootdienaar’ (vanaf 1652) van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden klom hij op van vice-admiraal, luitenant-admiraal tot luitenant-admiraal-generaal.

 • 4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  Nuchter geschreven verslag van de belevenissen van een groot gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster, ije van 8 kinderen, leefde van haar 15e tot haar 18e in verschillende Japanse kampen. Vooral het nutteloze gezeul met groepen gevangenen van de ene plaats naar de andere en soms weer terug naar een plek waar ze al eerder waren, komt goed tot uiting. Ze vertelt er wat afstandelijk over. Pas in het laatste hoofdstuk, over de terugkeer in Friesland en de liefdeloze manier waarop haar gereformeerde ouders door hun geloofsgenoten werden opgevangen, laat ze duidelijk blijken hoe haar dat geraakt heeft. De titel slaat op een extraatje waarop de Japanners het kamp een keer tracteerden. Al met al een wat emotieloos verhaal. In dit herdenkingsjaar zullen er zeker meer titels verschijnen, waarbij dit geen slecht voorbeeld is, maar ook geen uitschieter. Met enkele zwart-witillustraties.(Biblion recensie, C. Grader.) 

/
Toont 1 tot 20 (van 1291 produkten)