Religie,Filosofie

/
Toont 21 tot 40 (van 157 produkten)
 • De Geheime Woorden./ J. Slavenburg.

  De Geheime Woorden./ J. Slavenburg.

   27/ 2/18. Een boek over het gnostische denken, vanaf ongeveer 500 v. Chr. tot op heden, geschreven vanuit deze gnostische visie: hierin gaat het om de lichtvonk in de mens, die bevrijd dient te worden door middel van de kennis die tot inzicht en verlossing leidt. Het gnostieke denken is veelvormig en zeer gevarieerd. In dit boek komen met name aan de orde: de christelijke gnostiek uit het begin van onze jaartelling (met vele citaten uit de geschriften, gevonden in Nag Hammadi), de religie van Mani (derde eeuw), de geschiedenis van de Katharen in de middeleeuwen, de rozenkruizers en Rudolf Steiner (antroposofie). Overal is hier de gedachte van de gnosis aanwezig. Het is een interessant en verantwoord boek. Het geeft goede informatie en is niet onkritisch. Ook al blijven er vragen over (bijvoorbeeld de vraag of Jezus inderdaad de gnosis leerde of juist niet), het is een boek dat een goede plaats verdient in de esoterische bibliotheek. De derde druk (1996) werd herzien, onder meer in verband met gewijzigde inzichten omtrent de geschiedenis van de gnosis. Tevens werd toen de literatuuropgave geactualiseerd. Van die herziene editie is dit een ongewijzigde herdruk.

 • De goddelijke komedie / Dante

  De goddelijke komedie / Dante

   18/9/17. Op Goede Vrijdag van het jaar 1300 begint Dante Alighieri (1265-1321) aan een imaginaire reis die hem achtereenvolgens naar de el ('Inferno'), de louteringsberg ('Purgatorio') en het paradijs ('Paradiso') zal voeren. De schrijver is 35 jaar oud, in het midden van zijn leven aangekomen. Het poëtisch relaas van deze tocht heet Divina Commedia of Goddelijke Komedie. Het adjectief 'goddelijk' is toegevoegd door Boccaccio, die een generatie jonger was dan Dante en een grote bewondering voor hem had. Dante noemde zijn hoofdwerk een 'Komedie' omdat het droevig begint, maar eindigt met een happy end.

 • De Godin. / S. Husain

  De Godin. / S. Husain

   Dit encyclopedisch werk over de geschiedenis van de godin in verschillende culturen en de verschillende betekenissen van godinnen vroeger en in de huidige tijd, is rijk geillustreerd en van vele foto's en afbeeldingen in kleur voorzien. Alle afbeeldingen zijn voorzien van uitgebreide onderschriften en de feitelijke teksten worden steeds toegelicht met voorbeelden uit (historische) literatuur en filosofie. Achterin het boek is een aparte afdeling met achtergrondinformatie opgenomen: met kaarten van archeologische vindplaatsen en de verspreiding van scheppingsmythen met biseksuele wezens en een zeer uitgebreide woordenlijst, een (Engelse) bibliografie en een register. De teksten zijn objectief en analytisch geschreven, waardoor het boek tevens een mooi tegenwicht is voor de ongenuanceerde godinnenverering die hier en daar in de huidige tijd opgang maakt. Bij de beschrijvingen is er veel aandacht voor man-vrouw-verhoudingen in relatie tot de godinnencultuur van hun tijd of gebied. Zeer compleet en gedegen werk. 

 • De heilige boeken / F. Comte

  De heilige boeken / F. Comte

   14/6/18. Bestaat er in de geschiedenis van de mensheid een meer revolutionaire vondst dan het schrift? Teksten hebben van oudsher een zeer grote rol gespeeld. Interessant is dat het auteurschap van de oudste geschriften in bijna alle beschavingen wordt toegeschreven aan de goden. Zo heeft elke cultuur wel haar heilige boeken. Boeken met eeuwige kennis, door de goden zelf geformuleerd, boeken met orakelspreuken, geschriften met practische voorschriften, maar ook met metafysische en dogmatische uiteenzettingen passeren in dit boek de revue. Ca. 100 boeken van een 20-tal religies - de Avesta, de Soetra, de Sibillijnse boeken, de thora, de Heilige Schrift, de Paulusbrieven, de koran, de Veda's, het Tibetaans dodenboek enz. worden uitvoerig beschreven.

 • De hoogeerwaarde pater J.P.Roothaan / P. Albers

  De hoogeerwaarde pater J.P.Roothaan / P. Albers

   De hoogeerwaarde pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner orde.Deel 1 1785- 1829.Deel 2. 1829-1853.Malmberg - uitgever vd Apost.Stoel.1912.

 • De Islam in een notendop / D. Douwes

  De Islam in een notendop / D. Douwes

   31/10/17. Paulus wordt traditioneel beschouwd als de grondlegger van het christendom omdat zijn brieven de oudste christelijke geschriften zouden zijn. Tegen dit versteende beeld van de reizende apostel neemt historisch-psycholoog Willem van Hoorn stelling door hem voluit te plaatsen in zijn eigen tijd. Een periode waarin het Jodendom zich in een ernstige crisis bevond. Farizeeërs, Sadduceeërs, Essenen, Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar heftig over de juiste betekenis van teksten uit het 'Oude Testament'. Ook de jood Paulus wierpzich enthousiast in deze strijd en zonderde een eigen kleine joodse beweging af: het Paulinisme. Bij elkaar niet meer dan enkele honderden leden van een nieuwe sekte die leefden in Palestina en verspreid in Griekenland en het huidige Turkije.Paulus zou zich rond het jaar 32 bekeerd hebben tot het christendom, maar dat ishistorisch onmogelijk omdat er zo vroeg nog geen christendom bestond.

 • De kracht van Chi. / Benchi

  De kracht van Chi. / Benchi

   20/6/18. Benchi is de naam die de auteur geeft aan zijn 'wonderkind' oftewel aan zijn creatieve, liefdevolle en helende energie. Daar gaat dit boek ook over: hoe die universele basis energie in jezelf (weer) vrij te maken. De schrijver legt uit hoe de door hem ontdekte 'universele wet van de drieëenheid' werkt. De basis ligt in de harmonieuze samenwerking tussen de beide hersenhelften, waardoor er creatieve, op groei gerichte energie vrij komt, de 'chi'-kracht. Met behulp van deze kracht kun je je leven opnieuw programmeren via positieve gedachten. Je bent wat je gelooft. Hij ventileert inzichten van deze tijd: niet echt nieuw, wel in een ander jasje. Concreet beschreven (deels vanuit therapeutische ervaring) en met beide benen op de grond. De auteur heeft de neiging, om (te) veel inzichten en theorieën in eenvoudige taal binnen één kader te willen plaatsen. Jammer, dit gaat ten koste van de helderheid en toegankelijkheid. Geen must. Eenvoudig omslag in lichtgeel met donkerblauwe letters. Bevat enkele eenvoudige zwart-witte illustraties.(Biblion recensie, Ineke Meindertsma.)

 • De monnik en de filosoof / J-F Revel

  De monnik en de filosoof / J-F Revel

   22/5/17. Plato of Boeddha. Vader Jean-François Revel, een westerse filosoof, en zoon Matthieu Ricard, een boeddhistische monnik, spreken in het afgelegen Nepal over boeddhisme, filosofie en wereldproblemen. Deze dialoog tussen De monnik en de filosoof geeft een fascinerend beeld van het westerse denken en de spirituele inzichten van het Oosten 'Men leest deze gesprekken met bewondering voor de ernst en intellectuele diepte van beide deelnemers.' New York Times'Het geweldige van dit boek is dat het laat zien hoe vruchtbaar openhartige dialoog kan zijn.' De Dalai LamaJean-François Revel (1924) is filosoof. Zijn interesse ligt vooral bij de klassieke westerse filosofie, maar ook bij het hedendaagse politieke denken. Daarbij is hij agnosticus en zeker geen aanhanger van de metafysica. Zijn zoon, Matthieu Ricard (1946), studeerde moleculaire biologie en behaalde een staatsdoctoraat in 1972, de hoogste universitaire graad in Frankrijk. Zijn groeiende interesse voor het boeddhisme deed hem besluiten voorgoed naar Azië te gaan. Hij werd monnik, leerde Tibetaans en bestudeerde de heilige geschriften. In dit boek spreken hij en zijn vader over de waarde van het boeddhisme, waarbij Revel als rationalist zijn bedenkingen uit.

 • De Naardense Bijbel / P. Oussoren

  De Naardense Bijbel / P. Oussoren

   4/4/17. Deze geprezen bijbelvertaling laat de bronteksten getrouw klinken in toegankelijk Nederlands. Als je dicht bij de originele tekst wil komen, hoor je in deze bijbelvertaling ongehoorde dingen! De woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Pieter Oussoren. Dit boek is een van de bronnen van de West-Europese beschaving. In de Lage Landen heeft deze tekst een nauwelijks te overschatten invloed gehad op het culturele, godsdienstige en maatschappelijke leven. Gelovig of niet, de bijbel zit in de erfenis van elke Nederlander. Deze zeer oude liturgische tekst wordt hier gepresenteerd in een integrale Nederlandse vertaling die recht doet aan het eigen literaire karakter van het origineel. De vertaler Pieter Oussoren werkte meer dan 30 jaar aan deze vertaling, vanuit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse bronnen.

 • De ontdekking van het weten / C. Kwa

  De ontdekking van het weten / C. Kwa

   3/11/16. De ontdekking van het weten heeft als uitgangspunt de verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening die sinds de Oudheid zijn ontwikkeld: deductie, experiment, hypothese, taxonomie, statistiek en evolutie. Chunglin Kwa beschrijft de geschiedenis van wat mensen steeds onder ‘waarheid’ verstaan hebben en biedt tal van nieuwe inzichten. Van het deductivisme in Griekenland tot Copernicus, van de alchemie in de 17e eeuw tot aan het neodarwinisme: De ontdekking van het weten schept helderheid en boeit tot aan het slot over de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgang.

 • De Regenboogbrug / B. N. Hunter

  De Regenboogbrug / B. N. Hunter

   Een kort boek over alles voor iedereen.'Een schitterend kleinood' noemt niemand minder dan Neale Donald Walsch dit boek, en hij zegt daarmee niets te veel. De regenboogbrug is een van de belangrijkste boeken voor de nieuwe eeuw. Brent Hunter las boeddhistische, joodse, Indische, Keltische en christelijke boeken over leven en dood, en ontdekte in deze boeken en teksten de universele principes en waarheden. In De regenboogbrug verzamelde hij deze universele principes en hij vertelt er precies bij waarom ze voor ons nog steeds werken. Hij schiep daarmee een unieke verzameling inspirerende teksten en praktische leefregels met echte eeuwigheidswaarde! Simpel, helder en duidelijk staat in dit boek wat wij kunnen doen om vrede, rust en evenwicht te bereiken. Niet alleen in onszelf, maar ook samen met anderen, en uiteindelijk in de hele wereld.

 • De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

  De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

   Dit proefschrift, verschenen in het kader van het NWO-programma 'Nederlandse cultuur in Europese context (IJkpunt 1900)' brengt het Nederlandse Spinozisme in kaart, een wijsgerige beweging in het voetspoor van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza in de tweede helft van de 19e eeuw. In de geschiedenis van de wijsbegeerte is die beweging, die zich grotendeels afspeelde buiten de universiteit, nog nauwelijks onderzocht. Ten onrechte, blijkt nu, want het onderzoek van Thissen levert een buitengewoon boeiend beeld op van een rijk geschakeerde culturele stroming, waarin wetenschappers als Moleschott, theologen als Van Vloten en Bierens de Haan, en literatoren als Multatuli en Gorter een belangrijke rol speelden. Thissen inventariseert en levert een stroom van materiaal: basis en stimulans voor veelvuldig verder onderzoek. Met noten, index en uitvoerige literatuuropgave. Voor filosofisch ingevoerde lezers. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

  De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

   Bundel waarin de geschiedenis van het Sint Agnesconvent in Kampen wordt beschreven. Dit zusterhuis stond in de traditie van de Moderne Devotie. Deze beweging, die aan het einde van de 14de eeuw in de IJsselstreek opkwam, was een uiting van religieus reveil, waarin de nadruk lag op persoonlijke vroomheid en de uitoefening van deugden en goede werken. 

 • De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De tabernakel, gods heiligdom bij Israel. Utrecht, A.H.ten Bokkel Huinink, 1892, kleurenlitho's, in keurige staat, hardcover, orig. band. 

 • De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

  De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

   20/12/17. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze.

 • De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

  De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

   29/5/17. Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek. Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.

 • Denken / H. Arendt

  Denken / H. Arendt

   15/7/18. De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeftniet alleen baanbrekende werken geschrevenover politieke theorie en het actieve leven, maarook een klassieke studie over het denken.Levert denken iets op? Heeft het nut? Lostdenken de problemen van de wereld op? Geefthet de kracht om te handelen? Is er een verbandtussen gedachteloosheid en kwaad, tussen hetverwaarlozen van de denkactiviteit en het plegenvan misdrijven? Een antwoord op deze fascinerendevragen articuleertHannah Arendt inDenken, het eerste deel van de trilogie Het levenvan de geest, waaraan ze tot op de laatste dag vanhaar leven werkte. Denken put uit de hele geschiedenisvan de filosofie: het is een ongemeenrijk boek waarmee Hannah Arendt toetreedt tothet pantheon van de grote filosofen.

 • Denken in alle staten / E. Oger

  Denken in alle staten / E. Oger

   6/7/17. In het internationale filosofische landschap vertoont de Amerikaanse filosofie een merkwaardige vitaliteit. Nooit trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. Opvallend is de grote diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken. In het algemeen komen de meest creatieve bijdragen van de denkers die zich binnen de analytische wijsbegeerte situeren of die ermee in een voortdurende dialoog zijn. Toch sluit dit geenszins een openheid voor de Europese continentale filosofie uit, noch voor de eigen traditie, hoofdzakelijk het pragmatisme van Peirce, James en Dewey. Dit boek stelt negen belangrijke filosofen voor: Donald Davidson, Daniel Dennett, Nelson Goodman, Saul Kripke, Hilary Putnam, Thomas Nagel, Willard Van Orman Quine, John Rawls en Richard Rorty . De bijdragen werden geschreven door specialisten ter zake maar zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

 • Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

  Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

   6/8/18. Vanaf zijn eerste colleges zoekt Heidegger naar een mogelijkheid om de radicaal eindige beweeglijkheid van het menselijke leven te thematiseren. Omdat deze eindigheid in de metafysica niet tot zijn recht zou komen, ziet hij zich genoodzaakt de vooronderstellingen van deze metafysica kritisch te onderzoeken. Deze destructie van de metafysica vormt het uitgangspunt van zowel Sein und Zeit als van Heideggers latere werk. In deze studie laat Karin de Boer zien hoe de vroege Heidegger een tijdsbegrip ontwikkelt dat hem in staat stelt de beperktheid van de gehele metafysiche traditie aan het licht te brengen. Omdat Hegel deze geschiedenis voltooit, vormt Hegel een van de belangrijkste tegenspelers in Heideggers gigantenstrijd om het zijn. Heideggers Hegel-interpretatie is dan ook zeer geschikt om de betekenis van zijn destructie van de metafysica te verduidelijken. Voor zover Heidegger laat zien dat het leven, het denken en de geschiedenis van het denken onophoudelijk bedreigd worden door datgene wat hun beweging mogelijk maakt, geeft hij een wending aan de filosofie die de weg vrijmaakt voor de deconstructieve filosofie van Derrida en anderen. Door middel van een interpretatie van Heideggers gehele werk, waaronder zeer recent gepubliceerde teksten, werpt deze studie nieuw licht op de grondstructuur en de betekenis van Heideggers denken.

/
Toont 21 tot 40 (van 157 produkten)