Religie,Filosofie

/
Toont 21 tot 40 (van 138 produkten)
 • De genealogie van de moraal / F. Nietzsche

  De genealogie van de moraal / F. Nietzsche

   8/12/17. In De genealogie van de moraal keert Nietzsche terug naar een genre dat hij na De geboorte van de tragedie en Oneigentijdse beschouwingen had afgezworen: het traktaat. In een hecht doortimmerd betoog dat hij tussen 10 en 30 juli 1887 in één adem schreef, trekt Nietzsche de consequenties uit een leven lang denken over de waarde en de functie van de moraal. Het leidt hem tot beargumenteerde maar boude uitspraken over de oorsprong van het (slechte) geweten, de werking van de geschiedenis, en de moraal als uitdrukking van de wil tot macht. Vooral de beruchte passage over de joden als 'het priesterlijke volk van het ressentiment bij uitstek' zou koren op de molen zijn van antisemieten en rassenideologen. Waar Nietzsche zich op de waarde van de instincten beroept betoont hij zich freudiaanser dan Freud, en waar hij de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar aan de basis van de civilisatie stelt marxistischer dan Marx. De genealogie van de moraal is een onomstotelijk hoogtepunt in het oeuvre van de controversiële denker Nietzsche, een polemisch boek dat de lezer nog steeds irriteert en verontrust.

 • De goddelijke komedie / Dante

  De goddelijke komedie / Dante

   18/9/17. Op Goede Vrijdag van het jaar 1300 begint Dante Alighieri (1265-1321) aan een imaginaire reis die hem achtereenvolgens naar de el ('Inferno'), de louteringsberg ('Purgatorio') en het paradijs ('Paradiso') zal voeren. De schrijver is 35 jaar oud, in het midden van zijn leven aangekomen. Het poëtisch relaas van deze tocht heet Divina Commedia of Goddelijke Komedie. Het adjectief 'goddelijk' is toegevoegd door Boccaccio, die een generatie jonger was dan Dante en een grote bewondering voor hem had. Dante noemde zijn hoofdwerk een 'Komedie' omdat het droevig begint, maar eindigt met een happy end.

 • De Godin. / S. Husain

  De Godin. / S. Husain

   Dit encyclopedisch werk over de geschiedenis van de godin in verschillende culturen en de verschillende betekenissen van godinnen vroeger en in de huidige tijd, is rijk geillustreerd en van vele foto's en afbeeldingen in kleur voorzien. Alle afbeeldingen zijn voorzien van uitgebreide onderschriften en de feitelijke teksten worden steeds toegelicht met voorbeelden uit (historische) literatuur en filosofie. Achterin het boek is een aparte afdeling met achtergrondinformatie opgenomen: met kaarten van archeologische vindplaatsen en de verspreiding van scheppingsmythen met biseksuele wezens en een zeer uitgebreide woordenlijst, een (Engelse) bibliografie en een register. De teksten zijn objectief en analytisch geschreven, waardoor het boek tevens een mooi tegenwicht is voor de ongenuanceerde godinnenverering die hier en daar in de huidige tijd opgang maakt. Bij de beschrijvingen is er veel aandacht voor man-vrouw-verhoudingen in relatie tot de godinnencultuur van hun tijd of gebied. Zeer compleet en gedegen werk. 

 • De heilige paddestoel en het kruis / J. M. Allegro.

  De heilige paddestoel en het kruis / J. M. Allegro.

   13/5/18.De heilige paddestoel en het kruis; een studie van de aard en de oorsprong van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het oude Nabije Oosten.

 • De hoogeerwaarde pater J.P.Roothaan / P. Albers

  De hoogeerwaarde pater J.P.Roothaan / P. Albers

   De hoogeerwaarde pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner orde.Deel 1 1785- 1829.Deel 2. 1829-1853.Malmberg - uitgever vd Apost.Stoel.1912.

 • De Islam in een notendop / D. Douwes

  De Islam in een notendop / D. Douwes

   31/10/17. Paulus wordt traditioneel beschouwd als de grondlegger van het christendom omdat zijn brieven de oudste christelijke geschriften zouden zijn. Tegen dit versteende beeld van de reizende apostel neemt historisch-psycholoog Willem van Hoorn stelling door hem voluit te plaatsen in zijn eigen tijd. Een periode waarin het Jodendom zich in een ernstige crisis bevond. Farizeeërs, Sadduceeërs, Essenen, Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar heftig over de juiste betekenis van teksten uit het 'Oude Testament'. Ook de jood Paulus wierpzich enthousiast in deze strijd en zonderde een eigen kleine joodse beweging af: het Paulinisme. Bij elkaar niet meer dan enkele honderden leden van een nieuwe sekte die leefden in Palestina en verspreid in Griekenland en het huidige Turkije.Paulus zou zich rond het jaar 32 bekeerd hebben tot het christendom, maar dat ishistorisch onmogelijk omdat er zo vroeg nog geen christendom bestond.

 • De monnik en de filosoof / J-F Revel

  De monnik en de filosoof / J-F Revel

   22/5/17. Plato of Boeddha. Vader Jean-François Revel, een westerse filosoof, en zoon Matthieu Ricard, een boeddhistische monnik, spreken in het afgelegen Nepal over boeddhisme, filosofie en wereldproblemen. Deze dialoog tussen De monnik en de filosoof geeft een fascinerend beeld van het westerse denken en de spirituele inzichten van het Oosten 'Men leest deze gesprekken met bewondering voor de ernst en intellectuele diepte van beide deelnemers.' New York Times'Het geweldige van dit boek is dat het laat zien hoe vruchtbaar openhartige dialoog kan zijn.' De Dalai LamaJean-François Revel (1924) is filosoof. Zijn interesse ligt vooral bij de klassieke westerse filosofie, maar ook bij het hedendaagse politieke denken. Daarbij is hij agnosticus en zeker geen aanhanger van de metafysica. Zijn zoon, Matthieu Ricard (1946), studeerde moleculaire biologie en behaalde een staatsdoctoraat in 1972, de hoogste universitaire graad in Frankrijk. Zijn groeiende interesse voor het boeddhisme deed hem besluiten voorgoed naar Azië te gaan. Hij werd monnik, leerde Tibetaans en bestudeerde de heilige geschriften. In dit boek spreken hij en zijn vader over de waarde van het boeddhisme, waarbij Revel als rationalist zijn bedenkingen uit.

 • De Naardense Bijbel / P. Oussoren

  De Naardense Bijbel / P. Oussoren

   4/4/17. Deze geprezen bijbelvertaling laat de bronteksten getrouw klinken in toegankelijk Nederlands. Als je dicht bij de originele tekst wil komen, hoor je in deze bijbelvertaling ongehoorde dingen! De woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Pieter Oussoren. Dit boek is een van de bronnen van de West-Europese beschaving. In de Lage Landen heeft deze tekst een nauwelijks te overschatten invloed gehad op het culturele, godsdienstige en maatschappelijke leven. Gelovig of niet, de bijbel zit in de erfenis van elke Nederlander. Deze zeer oude liturgische tekst wordt hier gepresenteerd in een integrale Nederlandse vertaling die recht doet aan het eigen literaire karakter van het origineel. De vertaler Pieter Oussoren werkte meer dan 30 jaar aan deze vertaling, vanuit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse bronnen.

 • De ontdekking van het weten / C. Kwa

  De ontdekking van het weten / C. Kwa

   3/11/16. De ontdekking van het weten heeft als uitgangspunt de verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening die sinds de Oudheid zijn ontwikkeld: deductie, experiment, hypothese, taxonomie, statistiek en evolutie. Chunglin Kwa beschrijft de geschiedenis van wat mensen steeds onder ‘waarheid’ verstaan hebben en biedt tal van nieuwe inzichten. Van het deductivisme in Griekenland tot Copernicus, van de alchemie in de 17e eeuw tot aan het neodarwinisme: De ontdekking van het weten schept helderheid en boeit tot aan het slot over de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgang.

 • De Regenboogbrug / B. N. Hunter

  De Regenboogbrug / B. N. Hunter

   Een kort boek over alles voor iedereen.'Een schitterend kleinood' noemt niemand minder dan Neale Donald Walsch dit boek, en hij zegt daarmee niets te veel. De regenboogbrug is een van de belangrijkste boeken voor de nieuwe eeuw. Brent Hunter las boeddhistische, joodse, Indische, Keltische en christelijke boeken over leven en dood, en ontdekte in deze boeken en teksten de universele principes en waarheden. In De regenboogbrug verzamelde hij deze universele principes en hij vertelt er precies bij waarom ze voor ons nog steeds werken. Hij schiep daarmee een unieke verzameling inspirerende teksten en praktische leefregels met echte eeuwigheidswaarde! Simpel, helder en duidelijk staat in dit boek wat wij kunnen doen om vrede, rust en evenwicht te bereiken. Niet alleen in onszelf, maar ook samen met anderen, en uiteindelijk in de hele wereld.

 • De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

  De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

   Dit proefschrift, verschenen in het kader van het NWO-programma 'Nederlandse cultuur in Europese context (IJkpunt 1900)' brengt het Nederlandse Spinozisme in kaart, een wijsgerige beweging in het voetspoor van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza in de tweede helft van de 19e eeuw. In de geschiedenis van de wijsbegeerte is die beweging, die zich grotendeels afspeelde buiten de universiteit, nog nauwelijks onderzocht. Ten onrechte, blijkt nu, want het onderzoek van Thissen levert een buitengewoon boeiend beeld op van een rijk geschakeerde culturele stroming, waarin wetenschappers als Moleschott, theologen als Van Vloten en Bierens de Haan, en literatoren als Multatuli en Gorter een belangrijke rol speelden. Thissen inventariseert en levert een stroom van materiaal: basis en stimulans voor veelvuldig verder onderzoek. Met noten, index en uitvoerige literatuuropgave. Voor filosofisch ingevoerde lezers. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

  De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

   Bundel waarin de geschiedenis van het Sint Agnesconvent in Kampen wordt beschreven. Dit zusterhuis stond in de traditie van de Moderne Devotie. Deze beweging, die aan het einde van de 14de eeuw in de IJsselstreek opkwam, was een uiting van religieus reveil, waarin de nadruk lag op persoonlijke vroomheid en de uitoefening van deugden en goede werken. 

 • De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De tabernakel, gods heiligdom bij Israel. Utrecht, A.H.ten Bokkel Huinink, 1892, kleurenlitho's, in keurige staat, hardcover, orig. band. 

 • De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

  De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

   20/12/17. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze.

 • De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

  De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

   29/5/17. Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek. Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.

 • Denken in alle staten / E. Oger

  Denken in alle staten / E. Oger

   6/7/17. In het internationale filosofische landschap vertoont de Amerikaanse filosofie een merkwaardige vitaliteit. Nooit trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. Opvallend is de grote diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken. In het algemeen komen de meest creatieve bijdragen van de denkers die zich binnen de analytische wijsbegeerte situeren of die ermee in een voortdurende dialoog zijn. Toch sluit dit geenszins een openheid voor de Europese continentale filosofie uit, noch voor de eigen traditie, hoofdzakelijk het pragmatisme van Peirce, James en Dewey. Dit boek stelt negen belangrijke filosofen voor: Donald Davidson, Daniel Dennett, Nelson Goodman, Saul Kripke, Hilary Putnam, Thomas Nagel, Willard Van Orman Quine, John Rawls en Richard Rorty . De bijdragen werden geschreven door specialisten ter zake maar zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

 • Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

  Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

   6/8/18. Vanaf zijn eerste colleges zoekt Heidegger naar een mogelijkheid om de radicaal eindige beweeglijkheid van het menselijke leven te thematiseren. Omdat deze eindigheid in de metafysica niet tot zijn recht zou komen, ziet hij zich genoodzaakt de vooronderstellingen van deze metafysica kritisch te onderzoeken. Deze destructie van de metafysica vormt het uitgangspunt van zowel Sein und Zeit als van Heideggers latere werk. In deze studie laat Karin de Boer zien hoe de vroege Heidegger een tijdsbegrip ontwikkelt dat hem in staat stelt de beperktheid van de gehele metafysiche traditie aan het licht te brengen. Omdat Hegel deze geschiedenis voltooit, vormt Hegel een van de belangrijkste tegenspelers in Heideggers gigantenstrijd om het zijn. Heideggers Hegel-interpretatie is dan ook zeer geschikt om de betekenis van zijn destructie van de metafysica te verduidelijken. Voor zover Heidegger laat zien dat het leven, het denken en de geschiedenis van het denken onophoudelijk bedreigd worden door datgene wat hun beweging mogelijk maakt, geeft hij een wending aan de filosofie die de weg vrijmaakt voor de deconstructieve filosofie van Derrida en anderen. Door middel van een interpretatie van Heideggers gehele werk, waaronder zeer recent gepubliceerde teksten, werpt deze studie nieuw licht op de grondstructuur en de betekenis van Heideggers denken.

 • Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

  Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

   5/1/17.De denkweg van de jonge Karl Barth; een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording.

 • Descartes / J. Cottingham.

  Descartes / J. Cottingham.

   11/12/17. This latest volume in the Oxford Readings in Philosophy series brings together some of the most influential and stimulating essays on Descartes' philosophy to have appeared in the last fifty years, edited by the renowned Descartes specialist Professor John Cottingham. A lucid introduction by the editor outlines the principle features of Descartes' philosophy and summarizes the main arguments of each chapter. Covering the full range of Descartes' thought, the volume opens with a cluster of central issues in Descartes' metaphysics: systematic doubt, the Cogito, clarity and distinctness, and the Cartesian Circle; followed by chapters on Descartes' theory of the will, and his account of necessity and possibility. Two notorious and interrelated problems in Descartes' system are then dealt with: the distinction between mind and body, and the unity of the human being. There follow chapters on Descartes' account of human nature and the passions, and his treatment of animals; and the volume closes with three chapters on Cartesian science, covering Descartes' views on the relationship between experiment and deduction, his account of scientific explanation, and the notion of causal agency or force in his physics. These broad-ranging and accessible perspectives on Descartes' work will be essential reading for students and specialists.

/
Toont 21 tot 40 (van 138 produkten)