Religie,Filosofie

/
Toont 81 tot 100 (van 211 produkten)
 • En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

  En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

   3/6/17. De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt. Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het evolutieproces nu zoek is geraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.

 • En mijn tafelheer is Plato / R. Wijnberg

  En mijn tafelheer is Plato / R. Wijnberg

   27/1/18.We leven in een land en in een cultuur waarin infotainment niet langer alleen een journalistiek genre is, maar ook een politieke norm: het gaat niet slechts om de boodschap, maar vooral ook om de manier waarop die wordt uitgedragen. Beeldvorming is de allesbepalende factor: niet het gedachtegoed van een partij, de standpunten van een politicus of het beleid van het kabinet is maatgevend voor de kiezersvoorkeuren, maar het beeld dat daarvan van dag tot dag in de verschillende mediakanalen ontstaat. Zo manifesteert het publieke debat zich steeds meer als een publiciteitsshow, omringd door kiezers die letterlijk meedeinen met de waan van de dag.

 • En Toen Kraaide De Haan... / P. Schellens

  En Toen Kraaide De Haan... / P. Schellens

  Na het succes van 'God, waar ben je nou' (2002)* zocht Schellens een andermaal in het werk van zijn medebroeder Falke naar beelden die hij van teksten kon voorzien. Het resultaat is opnieuw een prachtige spirituele bundel met mooi afgebeelde houtsnijwerken en eenvoudige en trefzekere teksten. De thema's gaan dwars door het Oude en Nieuwe Testament heen, waarbij bekende (Noach, drie koningen, Emmaus) met minder bekende (Jefta, Judith, Nain) afgewisseld worden. Schellens schuwt daarbij niet ingewikkelde verhalen en diepe geloofswaarheden op een heldere en actuele manier uit te leggen. Zonder kerkelijke dogmatiek getuigt hij daarbij van een grote verbondenheid met de traditie van de algemene christelijke kerk. De auteurs zijn leden van de congregatie van het Heilig Hart; de een was kunstenaar en leraar in Canada en Afrika, de ander docent en pastor in Nederland. Het boek ademt duidelijk een katholieke sfeer, maar zal zonder twijfel bij mensen van verschillende leeftijd en kerkelijke achtergrond goed aankomen.Dr. E. Sengers

 • Er was eens een God / J. Blokker

  Er was eens een God / J. Blokker

   De bijbel is het bestverkochte boek aller tijden, maar keert ook altijd terug op lijstjes van minst gelezen boeken. Gegrepen door de schoonheid en vitaliteit van de bijbel vertellen Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker in Er was eens een God het aloude verhaal op een levendige en toegankelijke manier en plaatsen zij de tekst in een historische context. 

 • Erfenissen van de verlichting. / R. Boomkens

  Erfenissen van de verlichting. / R. Boomkens

   8/7/18. Cultuurfilosofie is een vakgebied waarvoor de belangstelling de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Met dit boek, Erfenissen van de Verlichting, biedt René Boomkens een unieke inleiding in de belangrijke vraagstukken in de cultuurfilosofie. Op een toegankelijke wijze en met veel voorbeelden introduceert hij tal van denkers die hebben bijgedragen aan de rijkgeschakeerde geschiedenis van dit vakgebied. Erfenissen van de Verlichting analyseert cultuur in de context van grote themas, zoals de publieke ruimte, kunst en media, globalisering en de toekomst van de filosofie in de eenentwintigste eeuw. Het centrale motief in deze inleiding is de historische spanningsverhouding tussen Verlichting en Romantiek, die de afgelopen drie eeuwen de cultuurfilosofie gevormd heeft. Dit boek is bij uitstek geschikt voor studenten filosofie en media- en communicatiewetenschappen en voor studenten aan kunstacademies. Bovendien is het een voortreffelijk naslagwerk voor vakfilosofen en cultuurbeoefenaars.

 • Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

  Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

   17/12/17. Dit boek wil een andere kijk bieden op de traditioneel bewonderde klassieke Griekse cultuur (5de-4de eeuw voor Chr.). De schrijver (oud-leraar Nederlands) wil de schaduwzijden van die cultuur belichten: de slavernij, de positie van de vrouw, huwelijken zonder liefde en de knapenliefde. Desondanks is het zeker geen negatief boek geworden. Op een persoonlijke en enthousiaste wijze probeert de schrijver de Griekse cultuur op deze manier toegankelijk te maken voor een groot publiek van belangstellenden. Centraal staat het Symposion (Drinkgelag) van Plato. In dit wereldberoemde werk discussiëren Socrates en zijn gespreksgenoten over de liefde. De schrijver knoopt hier commentaren aan vast over Socrates' vrouw Xanthippe, over echtgenotes, moeders, hoeren en homoërotiek, opvoeding, mythen, kortom allerlei aspecten van het dagelijks leven, die volgens de schrijver meestal te weinig aan bod komen. Voor kenners en vakgenoten is dit werk te algemeen, voor nieuwelingen op dit terrein biedt het een sterk persoonlijk gekleurde maar wel vlotte en gemakkelijk leesbare introductie.(Biblion recensie, Drs. E.A. Hemelrijk.)

 • Familiebijbel / T. Dennis.

  Familiebijbel / T. Dennis.

   Duizenden jaren geleden begonnen de inwoners van Israël met het op schrift stellen van hun geschiedenis, hun verhalen, de liederen die in de tempel gezongen werden en de uitspraken van hun profeten. Toen kwam er een nieuwe leraar wiens vele volgelingen geloofden dat hij een profeet was: Jezus van Nazareth. Mensen schreven over zijn leven, zijn lessen en zijn wonderen, en over het nieuwe geloof dat zich over de wereld verspreidde.Deze oude geschriften werden samengebracht in de bijbel: het boek van het christendom.In dit boek combineert Trevor Dennis zijn kwaliteiten als wetenschapper en verhalenverteller om deze oude geschriften op een originele, geestdriftige en meeslepende manier voor een groot publiek toegankelijk te maken.

 • Filosofen van het dagelijks brood / R. L. Heilbroner

  Filosofen van het dagelijks brood / R. L. Heilbroner

  9/10/17. Dit boek is een nieuwe Nederlandse uitgave van een wereldberoemd boek dat dertig jaar geleden werd geschreven. Heilbroner leidt ons als gids langs de grote economische denkers, zoals Adam Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Veblen en Keynes. Hij beschrijft niet alleen de visie van deze filosofen op de economie, maar op de hele samenleving. Hij schenkt aandacht aan de maatschappelijke structuur waarbinnen deze denkers tot hun maatschappijvisie kwamen, maar ook aan de persoonlijke omstandigheden die deze visie beinvloed hebben. Het boek is nog steeds actueel, omdat, zoals Heilbroner zegt, "in het debat dat om ons heen wordt gevoerd wij de stemmen uit het verleden herkennen". Kennis van de economische geschiedenis is noodzakelijk voor een goed begrip van het heden, en Heilbroner is een inspirerende gids.(NBD|Biblion recensie, Dr. A.J.M. Hagenaars.)

 • Filosofie als science-fiction./ F. Elders

  Filosofie als science-fiction./ F. Elders

   18/8/17. Dit boek bevat een aantal debatten met Nederlandse filosofen,waarin gediscussieerd wordt over ideen en thema s.

 • Filosofie en ironie. / J. Bransen

  Filosofie en ironie. / J. Bransen

   28/8/18. Postmoderne benadering van de zin van de wijsgerige reflectie.

 • Filosofie en kunst 2. / H. A. F. Oosterling & A. W. Prins

  Filosofie en kunst 2. / H. A. F. Oosterling & A. W. Prins

   4/11/17. Met bijdragen van o.a.: Ton Bevers, Douwe Tiemersma, Jan Hoogland e.a.

 • Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

  Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

   19/5/19. Wat is waarheid eigenlijk? We geloven graag dat we haar waarderen en ons eraan houden - maar hoe kunnen we iets zeker weten in een wereld waarin zoveel tegenstrijdige religies, gewoonten en zeden bestaan? Simon Blackburns geleerde, slimme en stimulerende nieuwe boek is een betrouwbare gids door dit ondoordringbare gebied. Als geen ander is Blackburn in staat te laten zien hoe grote filosofen denken en dachten over de waarheid, waarbij hij hun idee prikkelend en verrijkend weet te presenteren.Blackburn stelt vragen als: bestaan er absolute morele waarden als goed en slecht? Of heeft ieder gezichtspunt zijn eigen waarde, hoe absurd we het ook mogen vinden? In deze gids voor de waarheid laat hij zien hoe je idee als relativisme en absolutisme, tolerantie en geloof, objectiviteit en kennis een plaats kunt geven, naast de ’nieuwe religies' van ‘wetenschap' en ‘de markt'. In Filosofie van de waarbeid maken we kennis met uiteenlopende figuren als Plato en Locke, Nietzsche en Wittgenstein en lezen we over de morele implicaties en nuances van de vele met elkaar strijdende concepten in de worsteling om erachter te komen wat we nu echt bedoelen als we spreken over ’de waarheid'.

 • Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

  Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

   20/2/18. Ter gelegenheid van hun 80e respectievelijk 50e verjaardag namen de auteurs van dit boek het initiatief om teksten en afbeeldingen te verzamelen die zij graag aan hun nageslacht zouden laten lezen. Zij zochten teksten op, veel aforismen vooral, uit zeer verschillende, vaak godsdienstige en filosofische geschriften. Maar ook van heel andere aard, van heel oud tot heel jong. Het is een bonte, zeer lezenswaardige verzameling geworden, waarin Lao Tse, Sri Aurobindo en Wina Born naast elkaar staan. Het een en ander is gerangschikt naar onderwerpen uit het leven van de mens. Er is ook een aantal afbeeldingen opgenomen afkomstig uit de artistieke produktie van vier generaties uit de familie Van Hoof. Een boek om lange tijd in te bladeren.(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

  Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

   27/12/17. Voor veel wetenschappen bestaat hun geschiedenis uit een reeks van inmiddels achterhaalde theorieën. Bij de filosofie ligt dit anders: vroegere denksystemen leven nog voort in het filosoferen van vandaag. Dit betekent dat de verhouding van de hedendaagse filosofie tot haar voorgeschiedenis gecompliceerder is dan, ook door filosofen zelf, vaak wordt aangenomen. In deze bundel laten de auteurs, allen werkzaam als docent geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Groningen, de bijzondere verwevenheid van de filosofie met haar geschiedenis zien. Ook worden alternatieven aangedragen om deze verhouding opnieuw te denken. De artikelen, die nogal academisch van toon zijn (gecomprimeerde stijl en veel onvertaalde citaten), zijn vooral interessant in het licht van de hedendaagse waardering van de systematische filosofie, en haken soms expliciet aan bij een universiteitspolitieke richtingenstrijd hierover. Dit alles maakt dat de bundel vooral vakgenoten uit de universitaire wereld zal aanspreken.(Biblion recensie, Desanka Kempers.)

 • Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

  Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

   9/2/18. Spirituele brandstof voor de wandelaar! | In de informatiesamenleving zijn het binnen en het buiten meer gescheiden dan ooit. Al wandelend kunnen we de tegenstelling tussen binnen- en buitensferen verzachten. In deze filosofische wandelgids neemt Eric Brinckmann de lezer mee naar buiten. Hij schetst in uiteenlopende Nederlandse landschappen hoe het denken zich in de loop der eeuwen heeft verhouden tot de ruimte van stad, natuur en landschap. Overzichtelijk opgezet rond een tiental wandelingen.

 • Geduld / Z.H. de Dalai Lama

  Geduld / Z.H. de Dalai Lama

   Tenzin Gyatso werd in 1935 in Amdo, Tibet geboren en op tweejarige leefiijd herkend als de veertiende Dalai Lama, spiritueel en werelds leider van Tibet. Sinds de overname van Tibet door China in 1959 leidt hij de Tibetaanse regering in ballingschap vanuit het Noord-Indiase Dharrrmsala. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels staat hij wereldwijd bekend om zijn spiritueel onderricht en zijn onvermoeibare inzet voor de wereldvrede.In alle grote wereldreligies wordt het belang van liefde, mededogen en tolerantie benadrukt. Dit geldt met name voor de boeddhistische tradities, die unaniem stellen dat mededogen en liefde de basis vormen van elke spirituele beoefening. 

 • Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  19/5/19. Deze toegankelijke en heldere uiteenzetting heeft al tientallen jaren zijn waarde bewezen voor iedereen die zich voor het eerst in de filosofie wil verdiepen. In deze nieuwe editie is het gedeelte over de tweede helft van de 20e eeuw geheel herzien en sterk uitgebreid. In dit boek worden leven en werken van de belangrijkste filosofen uitvoerig besproken. Naast een uitvoerige kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van het Oosten, de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen, passeren ook de belangrijkste denkers van de Nieuwe Tijd de revue. U vindt bijvoorbeeld Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant, Schelling, alsook Hegel, Comte, Spencer, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Whitehead, Husserl, Jaspers, Sartre, Buber, Heidegger,Wittgenstein en Popper. • Hét standaardwerk over de geschiedenis van de filosofie. 

 • Geschiedenis van de filosofie.

  Geschiedenis van de filosofie.

   Geschiedenis van de filosofie. Van de klassieke oudheid tot heden. Könemann, Keulen. 2000 120 pp. Softcover ill. zwart/wit en kleurenafbeeldingen.

 • Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

  Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

   4/3/17. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen (13 augustus 1894 - Lugano, 16 september 1971) was een Nederlandse priester, filosoof en hoogleraar filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Leiden.

/
Toont 81 tot 100 (van 211 produkten)