Religie,Filosofie

/
Toont 81 tot 100 (van 143 produkten)
 • Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  17/12/17.Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.

 • Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

  Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

   9/8/17. C. Steel biedt geen geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij streeft naar een inleiding in de eigen betekenis van de wijsbegeerte door een reflectie op haar feitelijke historische ontwikkeling en haar verhouding tot de andere factoren binnen de cultuur. Wie dit boek met vrucht wil lezen, doet er goed aan zich tevoren in de geschiedenis van de wijsbegeerte te oriënteren. Deze publicatie is een bewerking van een cursus voor kandidaatsstudenten die A. Wylleman vele jaren in Leuven heeft gegeven. Het is een bondige, originele tekst, goed leesbaar, een voorbeeld van een boeiende wijsgerige reflectie. Centraal staat de vraag naar de 'idee' van de wijsbegeerte als zinvol project in verschillende cruciale perioden van de Westerse geschiedenis. Een (al te beknopt) hoofdstuk over mythe gaat vooraf. Dan volgen 4 historische perioden: antieke wereld, middeleeuwen, moderne tijd, recente periode met bijzondere aandacht voor (een kritiek op) het positivisme.(Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.)

 • Hume / A. J. Ayer.

  Hume / A. J. Ayer.

   2/3/18. Kopstukken Filosofie, een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, " meesters in het denken ", die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.

 • In den hof der wijsbegeerte. / W. Durant

  In den hof der wijsbegeerte. / W. Durant

  In den hof der wijsbegeerte. Een critische uiteenzettng van de groote vragen van dezen tijd.Den Haag, L.J.C. Boucher, 1940. Linnen band.Keurig. 

 • In gezelschap van filosofen / R-P. Droit

  In gezelschap van filosofen / R-P. Droit

   20/12/17. Filosofie leeft en filosofen zijn avonturiers; van de geest wel te verstaan. Elke theorie, hoe abstract ook, draagt een persoonlijk standpunt in zich. Roger - Pol Droit poogt met zijn passie voor filosofie het soms kleurloos geachtelandschap van de wijsbegeerte van nieuw elan te voorzien. Hij slaagt daarin wonderwel. Met zijn oprechte interesse voor de filosofen en hun denkwijzen weet Droit van zijn bloemlezing een levendig en boeiend geheel te maken.

 • Jodendom / C. S. Ehrlich

  Jodendom / C. S. Ehrlich

   23/5/17. 'Jodendom' is een toonaangevende, beknopte en toegankelijke inleiding tot een grote religieuze traditie. Het boek heeft negen hoofdstukken: Oorspron en historische ontwikkeling, Aspecten van het goddelijke, Heilige teksten, Heilige personen, Ethische beginselen, Heilige ruimte, Heilige tijd, De dood en het hiernamaals, en Maatschappij en religie. Elk hoofdstuk wordt aangevuld met een citaat of fragment uit een historische tekst en vervolgens legt de auteur in een commentaar het belang van het fragment uit of plaatst het in een bepaalde context.

 • Katholieken en de Indonesische revolutie / J. Bank

  Katholieken en de Indonesische revolutie / J. Bank

   4/1/18.Bank, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde op deze omvangrijke studie over de rol van de katholieken in het Indonesische dekonisatieproces (1945-49). Vooral de KVP, de grootste partij in die periode, was in staat haar stempel hierop te drukken. In de coalitie met de PVDA stond de KVP voor de 'harde lijn', maar internationale druk, een uitzichtloze militaire positie en afbrokkelende steun in Indonesie zelf dwongen tot aanvaarding van de onafhankelijkheid. Bank volgt dit proces minutieus op basis van uitgebreid archiefonderzoek, dat vele nieuwe gegevens oplevert. Daarnaast geeft hij informatie over de rol van de Nederl. en inheemse katholieken in Indonesie, missie en kerk, ook in de koloniale periode. Een helder geschreven verhaal dat een belangwekkende bijdrage betekent aan de dekolonisatiegeschiedenis. Bezwaar ondanks de 500 blz. tekst worden te vele zaken samengevat, waardoor het zicht op hoofd- en bijzaken onduidelijk wordt.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • Kerk tussen wildernis en weidegrond / B. Voets

  Kerk tussen wildernis en weidegrond / B. Voets

   31/3/17. Dit boek verteld over negen eeuwen geschiedenis ,van menden die leefden tussen wildernis en weidegrond,tussen duinen en dijken.

 • Ketters in de middeleeuwen / S.B.J. Zilverberg

  Ketters in de middeleeuwen / S.B.J. Zilverberg

  Vanaf het ontstaan van het christendom zijn er grotere en kleinere stromingen geweest die zich verzetten tegen de officiële leer van de kerk. 

 • Leven en dood omarmen / J. L. Lief

  Leven en dood omarmen / J. L. Lief

   19/5/17. De boeddhistische leraar Judith Lief laat in dit boek zien dat wij door inzicht en meditatieve oefeningen niet alleen onze houding ten aanzien van de dood kunnen veranderen, maar door deze oefeningen ook het leven intenser kunnen ervaren. De wijze waarop wij tegen het leven aankijken, is volgens Lief bepalend voor de manier waarop wij met de dood omgaan.De auteur baseert haar inzichten op de inspirerende teksten van het Tibetaanse Dodenboek en biedt ons richtlijnen hoe wij met stervenden, hun familie en vrienden kunnen omgaan. Zij gebruikt daarbij:eenvoudige oefeningen die onze aandacht naar het nu brengen;oefeningen die ons mededogen stimuleren;teksten en richtlijnen hoe met stervenden en de naaste familie om te gaan.

 • Levensschetsvan J. P. Roothaan / J. Alberdingk

  Levensschetsvan J. P. Roothaan / J. Alberdingk

   Levensschets van D. Joannes Philippus Roothaan, Generaal der Sociëteit van Jezus : met bijlagen, portret en facsimile. Amsterdam : Stoom-Snelpers-Drukkerij. Brugge : Maatschappij St.-Augustinus. [1885]

 • Leviathan / T. Hobbes

  Leviathan / T. Hobbes

   27/12/17. In Leviathan beschrijft Hobbes een staat waarin de politieke machten elkaar in evenwicht houden en aldus de vrede in de samenleving bewaren. Zijn toentertijd revolutionaire denkbeelden zijn toegepast in de opbouw van onze moderne staten.

 • Luistert naar hem / Berthilo

  Luistert naar hem / Berthilo

   15/9/17. Intrigerend beeldverhaal dat de ouders helpt om hun katholieke, en als het goed is talrijke, kroost voor te bereiden op hun eerste heilige communie.

 • Marx / P. Singer

  Marx / P. Singer

   1/3/18. In deze heldere inleiding presenteert Peter Singer de denkbeelden van Karl Marx (1818-1883) als een coherent geheel. Hij beschrijft Marx als een filosoof die primair geïnteresseerd is in de menselijke vrijheid, veeleer dan als een econoom of een socioloog. Singer verklaart begrippen als 'vervreemding' en 'historisch materialisme', de economische theorie van Het Kapitaal, en Marx' opvatting van communisme.

 • Melancholie van de onrust / J. J. Hermsen

  Melancholie van de onrust / J. J. Hermsen

   28/5/18. De mens is een homo melancholicus, die weet heeft van verlies en vergankelijkheid en dit besef probeert om te buigen tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze melancholie door onrust en angst slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale verbondenheid en een bloeiende politiek-culturele wereld nodig om onze angsten te bezweren en de melancholie 'gezond' te houden.

 • Met alle geweld. / H. Achterhuis

  Met alle geweld. / H. Achterhuis

   21/12/17 In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina's tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen. Welke filosofische, antropologische, sociale en politieke mechanismen zitten erachter? Maken agressie en geweldgebruik als evolutionaire erfenis deel uit van onze menselijke natuur? Als dat zo is, dan lijkt het utopisch om geweld volledig te willen afschaffen. Hoe moeten wij er dan mee omgaan? Rond dit soort vragen ontwikkelt zich een breed betoog dat van belang is voor iedereen die, al dan niet professioneel, zich vragen stelt over onze huidige conflictueuze maatschappelijke werkelijkheid.

 • Metafysica / C. A. van Peursen o. a.

  Metafysica / C. A. van Peursen o. a.

   6/8/17. Zes opstellen van verschillende auteurs over metafysica. Niet over wat zij denken wat die wijsgerige discipline inhoudt of hoe die dient te worden opgezet, maar over wat anderen (Aristoteles, Kant, Bergson, Carnap, Wiener Kreis, Bloch, Popper, Polanyi) dienaangaande dachten. Kortom de "geschiedenis van een begrip" aan de hand van de vraag "is metafysica een (zinvolle) wetenschap?". Bestemd niet voor een naieve beginneling op zoek naar de betekenis van de term, maar voor reeds enigermate ingewijde lezers. Bedoeld vervolgens als een (kritisch) pleidooi voor een herstel van de in sommige kringen gesmade metafysica. Met noten en namenregister.(NBD|Biblion recensie, Dr. J.F.M. Frijns)

 • Michel Foucault / R. Muilwijk

  Michel Foucault / R. Muilwijk

   18/9/17. Dit kleine boekje stelt de vraag waarom voor de in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucault het begrip waarheid zo belangrijk was en hoe hij waarheid opvatte. Het antwoord wordt gegeven aan de hand van de drie perioden waarin het werk van Foucault te onderscheiden valt: de archeologische periode waarin onderzocht werd onder welke voorwaarden waarheid tot stand komt; de genealogische periode waarin de verhouding tussen macht en waarheid aan de orde kwam; de ethische periode met het onderzoek naar de invloed van de waarheid op het handelen van de mens. Centraal staat dus de kenleer in de filosofie van Foucault. De uiteenzettingen zijn zeer beknopt, van een hoog abstractieniveau en zeer helder van opbouw. Een pittige inleiding tot het denken van Foucault.(Biblion recensie, Drs. J.G. Heymans.)

 • Montaigne. / P. Burke.

  Montaigne. / P. Burke.

   1/3/18. Montaigne’s Essays behoren tot de boeiendste teksten die de Europese filosofische literatuur heeft voortgebracht. Michel de Montaigne (1533-1592) wordt vaak gezien als een ‘moderne’ denker die zijn tijd ver vooruit was. Peter Burke plaatst hem echter terug in zijn tijd en laat niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten met zijn tijdgenoten zien. Hij beschrijft tevens de verreikende invloed van de Essays, die een gevarieerde groep denkers en schrijvers, van Bacon tot Montesquieu, van Nietzsche tot Levi-Strauss, hebben weten aan te spreken.

 • Mysteriescholen / K. Dietzfelbinger

  Mysteriescholen / K. Dietzfelbinger

  14/1/18. Mysteriescholen zijn de bakens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. De inwijdelingen worden getransformeerd doordat zij zich verbinden met een leer van een school/traditie en daarbij hun innerlijke binding aan bezit en vastomlijnde denkbeelden opgaven. Doel van een school is altijd haar leerlingen toegang te verschaffen tot de wereld van de geest en hun behulpzaam te zijn op de weg der mysteriën. In dit boek worden - na een uitvoerige inleiding over de psychologie van de mysterieleerling, de mysterieweg, inwijding en beproeving - zeven hoofdstromingen belicht: Egypte - Osiris- en Isismythe. De school van Pythagoras in Zuid-Italië - Pythagoras had een geweldige uitstraling. Het getal vormde het middelpunt van zijn leer. Socrates en Plato - Aan de hand van overgeleverde dialogen van Plato kunnen we de weg, die de mysterieleerling-filosoof ging, heel concreet en aanschouwelijk nagaan. Het oerchristendom - De weg die de eerste christenen gingen en de weg die Jezus, de stichter van het christendom, hen voorging. De gnosis - De verwezenlijking van het christendom, het ervaren van de spirituele dimensie van de kosmos. De katharen - Rond 1000 na Chr. kwam in de huidige Languedoc de eerste mysterieschool van het middeleeuwse christendom op. Haar relatie tot de graal en het Parzival-epos is bekend. De rozenkruisers - Door middel van drie publicaties tussen 1614 en 1616 trad een broederschap in de openbaarheid, die verklaarde met deze manifesten een algemene wereldhervorming te beginnen van cultuur, religie en wetenschap. 

/
Toont 81 tot 100 (van 143 produkten)