Religie,Filosofie

/
Toont 101 tot 120 (van 191 produkten)
 • Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

  Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

   Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus en Zijner maagdelijke moeder Maria tot onderricht en stichting in den geest van den eerw. P. Martinus van Cochem bewerkt door L.C. Businger, uit het Duitsch in het Ned. vertaald door F.F.L. vd Wee.

 • Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

  Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

   Als we de fysiologische basis van ons leven uit het oog verliezen, worden we schijnheilig en arrogant. Dan ontgaat ons de zin van alles. Ons verstand, gezeteld in de hersenschors, kan die zin wel blijven zoeken, maar steunend op eigen kracht zal ze die nooit kunnen vinden. Alleen onze instincten, gezeteld in de hersenstam, zouden die zin kunnen vinden, maar zullen die nooit bewust zoeken. Wijsheid is de onbewuste signalen van de hersenstam bewust weten te integreren in de hersenschors. Dat wil in dit boek onder meer zeggen, dat we aandacht moeten hebben voor onze basisfuncties zoals: slapen en dromen, eten en drinken, vrijen en ademhalen. Daar ligt niet alleen de ingang voor psychosomatisch gezond leven maar ook voor een (nieuwe vorm van) spiritueel leven. Vele levensbeschouwingen hebben dit steeds geweten en daadwerkelijk tot uitdrukking gebracht; alleen het westerse christendom heeft daar de laatste eeuwen grote moeite mee. Het heeft ofwel een grote onderwaardering voor deze functies (zoals bijvoorbeeld ademen en dromen) ofwel ze verdringt ze (zoals bijvoorbeeld vrijen). Het verrassende in dit boek is dat eeuwenoude levenswijsheden juist meer inzichtelijk en reëler worden wanneer we ze bezien vanuit de werking van ons meest archaïsche brein, de hersenstam, die 500 miljoen jaren oud is. In de oorspronkelijke synthese brengt de auteur soms zeer uiteenlopende disciplines bijeen. Hij heeft een uitdagend maar ook een uitnodigend boek geschreven.

 • Het nieuwe testament

  Het nieuwe testament

   18/12/17. Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse Taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.

 • Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

  Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

   20/6/18. Hoe wordt het lichaam ervaren in de cultuur van de voorindustriële maatschappijen? Op welke wijze wordt het in het hoofdzakelijk magisch-religieuze denken van de voormoderne tijd voorgesteld? Aangetast en geteisterd door ziekten, verwondingen, plagen en ouderdom ontsnapt het niet aan de ontbinding die onophoudelijk werkzaam is in een vergiftigde, bedorven en onreine wereld. Het lichaam is het voorwerp van exorcismen, van purificaties, van therapeutische ceremonieën; het is het middelpunt waar de collectieve beeldwereld door wordt geobsedeerd, vooral in zijn zoeken naar zuiverheid en paradijselijk geluk.

 • Het vierenswaardig wonder / A. Van Duinkerken

  Het vierenswaardig wonder / A. Van Duinkerken

    Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het sacrament van mirakel 1345-1945.

 • Hindoeisme / V. Narayanan

  Hindoeisme / V. Narayanan

   23/5/17. Hindoeïsme geeft een beknopte, betrouwbare en toegankelijke introductie tot een van 's werelds grootste religies en culturele tradities. Het boek is opgezet rondom negen sleutelthema's: Oorsprong, en historische ontwikkeling, Aspecten van het goddelijke, Heilige teksten, Heilige personen, Ethische beginselen, Heilige ruimte, Heilige tijd, De dood en het hiernamaals, Maatschappij en religie. Elk van deze thema's wordt verrijkt met een fragment en samenvatting van een historische tekst, en met een commentaar van de auteur, waarin hij de betekenis ervan uitlegt of het stuk plaatst in een bepaalde context.

 • Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  17/12/17.Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.

 • Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

  Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

   9/8/17. C. Steel biedt geen geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij streeft naar een inleiding in de eigen betekenis van de wijsbegeerte door een reflectie op haar feitelijke historische ontwikkeling en haar verhouding tot de andere factoren binnen de cultuur. Wie dit boek met vrucht wil lezen, doet er goed aan zich tevoren in de geschiedenis van de wijsbegeerte te oriënteren. Deze publicatie is een bewerking van een cursus voor kandidaatsstudenten die A. Wylleman vele jaren in Leuven heeft gegeven. Het is een bondige, originele tekst, goed leesbaar, een voorbeeld van een boeiende wijsgerige reflectie. Centraal staat de vraag naar de 'idee' van de wijsbegeerte als zinvol project in verschillende cruciale perioden van de Westerse geschiedenis. Een (al te beknopt) hoofdstuk over mythe gaat vooraf. Dan volgen 4 historische perioden: antieke wereld, middeleeuwen, moderne tijd, recente periode met bijzondere aandacht voor (een kritiek op) het positivisme.(Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.)

 • In den hof der wijsbegeerte. / W. Durant

  In den hof der wijsbegeerte. / W. Durant

  In den hof der wijsbegeerte. Een critische uiteenzettng van de groote vragen van dezen tijd.Den Haag, L.J.C. Boucher, 1940. Linnen band.Keurig. 

 • In gezelschap van filosofen / R-P. Droit

  In gezelschap van filosofen / R-P. Droit

   20/12/17. Filosofie leeft en filosofen zijn avonturiers; van de geest wel te verstaan. Elke theorie, hoe abstract ook, draagt een persoonlijk standpunt in zich. Roger - Pol Droit poogt met zijn passie voor filosofie het soms kleurloos geachtelandschap van de wijsbegeerte van nieuw elan te voorzien. Hij slaagt daarin wonderwel. Met zijn oprechte interesse voor de filosofen en hun denkwijzen weet Droit van zijn bloemlezing een levendig en boeiend geheel te maken.

 • In naam van God / Karen Armstrong

  In naam van God / Karen Armstrong

   15/1/19. Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig – zo luidt een populaire atheïstische claim. Karen Armstrong, prominent geleerde op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren. In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.

 • Jodendom / C. S. Ehrlich

  Jodendom / C. S. Ehrlich

   23/5/17. 'Jodendom' is een toonaangevende, beknopte en toegankelijke inleiding tot een grote religieuze traditie. Het boek heeft negen hoofdstukken: Oorspron en historische ontwikkeling, Aspecten van het goddelijke, Heilige teksten, Heilige personen, Ethische beginselen, Heilige ruimte, Heilige tijd, De dood en het hiernamaals, en Maatschappij en religie. Elk hoofdstuk wordt aangevuld met een citaat of fragment uit een historische tekst en vervolgens legt de auteur in een commentaar het belang van het fragment uit of plaatst het in een bepaalde context.

 • Jouw persoonlijke gids / Jan Keijn

  Jouw persoonlijke gids / Jan Keijn

   18/11/18. Voor mensen die nog weinig of niets van paranormale verschijnselen weten, geeft dit boekje wel informatie. Het behandelt in het kort verschillende onderwerpen zoals karma, reïncarnatie, pendelen, etc.

 • Jung`s Psychology and Tibetan Buddhism. / R. Moacanin

  Jung`s Psychology and Tibetan Buddhism. / R. Moacanin

   9/9/18. An ancient Eastern spiritual discipline is reconciled with a contemporary Western psychological system.

 • Katholieken en de Indonesische revolutie / J. Bank

  Katholieken en de Indonesische revolutie / J. Bank

   4/1/18.Bank, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde op deze omvangrijke studie over de rol van de katholieken in het Indonesische dekonisatieproces (1945-49). Vooral de KVP, de grootste partij in die periode, was in staat haar stempel hierop te drukken. In de coalitie met de PVDA stond de KVP voor de 'harde lijn', maar internationale druk, een uitzichtloze militaire positie en afbrokkelende steun in Indonesie zelf dwongen tot aanvaarding van de onafhankelijkheid. Bank volgt dit proces minutieus op basis van uitgebreid archiefonderzoek, dat vele nieuwe gegevens oplevert. Daarnaast geeft hij informatie over de rol van de Nederl. en inheemse katholieken in Indonesie, missie en kerk, ook in de koloniale periode. Een helder geschreven verhaal dat een belangwekkende bijdrage betekent aan de dekolonisatiegeschiedenis. Bezwaar ondanks de 500 blz. tekst worden te vele zaken samengevat, waardoor het zicht op hoofd- en bijzaken onduidelijk wordt.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • Kerk tussen wildernis en weidegrond / B. Voets

  Kerk tussen wildernis en weidegrond / B. Voets

   31/3/17. Dit boek verteld over negen eeuwen geschiedenis ,van menden die leefden tussen wildernis en weidegrond,tussen duinen en dijken.

 • Kernbegrippen in de politieke filosofie / H. E. S. Woldring

  Kernbegrippen in de politieke filosofie / H. E. S. Woldring

   31/8/18. Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals staat, samenleving, democratie, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen die begrippen een centrale plaats in, maar er bestaat onduidelijkheid over hun betekenis.De auteur laat zien dat vooral in het liberale denken - dat tegenwoordig dominant is - veel van de oorspronkelijke betekenis van die begrippen verloren is gegaan. Hij maakt duidelijk dat het voor de kwaliteit van een democratische staat en samenleving van groot belang is de authentieke betekenis van deze begrippen te achterhalen.

 • Ketters in de middeleeuwen / S.B.J. Zilverberg

  Ketters in de middeleeuwen / S.B.J. Zilverberg

  Vanaf het ontstaan van het christendom zijn er grotere en kleinere stromingen geweest die zich verzetten tegen de officiële leer van de kerk. 

 • Kosmische intuitie / J. Needelman

  Kosmische intuitie / J. Needelman

   8/7/18. De ontmoeting van de moderne wetenschap en de oude waarheid.

 • Leven en dood omarmen / J. L. Lief

  Leven en dood omarmen / J. L. Lief

   19/5/17. De boeddhistische leraar Judith Lief laat in dit boek zien dat wij door inzicht en meditatieve oefeningen niet alleen onze houding ten aanzien van de dood kunnen veranderen, maar door deze oefeningen ook het leven intenser kunnen ervaren. De wijze waarop wij tegen het leven aankijken, is volgens Lief bepalend voor de manier waarop wij met de dood omgaan.De auteur baseert haar inzichten op de inspirerende teksten van het Tibetaanse Dodenboek en biedt ons richtlijnen hoe wij met stervenden, hun familie en vrienden kunnen omgaan. Zij gebruikt daarbij:eenvoudige oefeningen die onze aandacht naar het nu brengen;oefeningen die ons mededogen stimuleren;teksten en richtlijnen hoe met stervenden en de naaste familie om te gaan.

/
Toont 101 tot 120 (van 191 produkten)