Religie,Filosofie

/
Toont 121 tot 140 (van 165 produkten)
 • Ontmoetingen geloof en wereld / B. Blans o.a.

  Ontmoetingen geloof en wereld / B. Blans o.a.

   9/8/17. Wat is katholieke levensbeschouwing? Bestaat ze eigenlijk wel? Zo ja, kan dat ook zichtbaar gemaakt worden aan concrete problemen? Deze vragen waren aanleiding tot een levendig gesprek tussen de tien bijzonder hoogleraren van de Radboudstichting en een aantal betrokkenen adviseurs. Dit boek wil hun gesprek ook voor anderen toegankelijk maken, in veertien heel uiteenlopende essays van fundamentele, contemplatieve en praktische aard. Daarin komen aan orde: een bezinning op de relatie tussen bidden en denken; een sacramentele kijk op techniek; een visie op solidariteit in het groot; een toespitsing van solidariteit in de moderne gezondheidszorg: peilingen van de grootheid van geduld; een bezinning over het 'beeld Gods' zijn van de mens; het zoeken naar een oecumenisch- katholieke leefvorm; gedachten over hedendaagse spiritualiteit; verkenningen rond sacramentaliteit en vroomheid; een eigenzinnige kijk op 'Romeinse' katholieke cultuur. Dit is slecht een kleine greep uit onderwerpen waarop in dit boek wordt doorgedacht. Daarmee wil dit boek niet alleen een informatief en inspirerend steuntje in de rug zijn voor wie vanuit de katholieke levensbeschouwing maatschappelijk of anderszins actief is, maar ook bijdragen aan een doordachte ontmoeting van geloof en wereld.

 • Oosterse wijsheid./ C. Scott Littleton.

  Oosterse wijsheid./ C. Scott Littleton.

   19/5/17. Inleiding in woord en beeld tot de geschiedenis, centrale begrippen en leerstellingen van een vijftal Oost-Aziatische religieuze tradities.

 • Op zoek naar het wonderbaarlijke / P.D. Ouspensky

  Op zoek naar het wonderbaarlijke / P.D. Ouspensky

   Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer vormt het boeiende verslag van de zeven jaren van Ouspensky's intensieve samenwerking met zijn grote leermeester Gurdjieff, vanaf hun kennismaking kort na het begin van de eerste wereldoorlog in Sint Petersburg tot na hun aankomst, wijkend voor het geweld in Rusland en na lange omzwervingen, in West-Europa.Het is een fascinerend relaas van de sterk door oorlog en revolutie getekende uiterlijke gebeurtenissen. Maar dit vormt slecht de achtergrond voor waar het in wezen om gaat: een weergave van Gurdjieff's leer. En Ouspensky is er op meesterlijke wijze in geslaagd hiervan in dit boek het meest heldere, complete en betrouwbare overzicht te gegeven dat wij bezitten, zowel wat de kosmologische en de psychologische ideeën in hun onderlinge samenhang betreft alsook van de daarop gebaseerde praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol 'werken aan onszelf' om tot een diepere levensvervulling te komen. Het is Gurdjieff die door dit hele boek heen met G. wordt aangeduid.Tot de publicatie van 'Op zoek' werd pas na Ouspensky's dood in 1947 door zijn weduwe en met volledige instemming van Gurdjieff besloten.Ook na Gurdjieff's dood in 1949 vindt het door hem gebrachte 'werk' in tal van centra in vele landen - waaronder Nederland - voortgang met een steeds grotere verbreding en verdieping.

 • Over dood en hiernamaals / W. Gijsen

  Over dood en hiernamaals / W. Gijsen

  Dialogen met vertegenwoordigers van de Anthroposofie, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanistisch Verbond, de Islam, Jehova’s Getuigen, de Jezus Beweging, het Jodendom, een Protestants Christelijke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Rozekruisers, de Soefi-beweging, en het Theosofisch Genootschap. 

 • Panta rhei / L. De Crescenzo

  Panta rhei / L. De Crescenzo

   11/12/17. Vrijmoedige uitleg van het denken van de Griekse filosoof Heraclitus (ca. 500 v.Chr.).

 • Pelgrimages / B. Wasser

  Pelgrimages / B. Wasser

  Uit duizenden bedevaartplaatsen die het christendom in West-Europa kent (heeft gekend), koos W. er ruim 60 voor een beschrijving zonder wetenschappelijke pretenties: van Aken tot Zebrzydowski in Polen. Zowel de bekende oorden Lourdes, Santiago de Compostela, Banneux en Fatima komen voor, als veel minder bekende en soms vergeten plaatsen. Voor Nederland viel de keuze op Dokkum, Heiloo, Hasselt, Amsterdam. De voorbeelden illustreren het interessante verschijnsel van pelgrimages als uitingen van volksdevotie. Bij de selectie werd vooral gekeken naar de cultuurhistorische en legendarische aspecten, de meer dan regionale betekenis en een zekere geografische spreiding. Ook speelden de verscheidenheid in ontstaanstijd en de variatie in vereerde heiligen en objecten een rol. Deze veelheid aan invalshoeken maakte de doorslaggevende criteria evenwel steeds minder herkenbaar en de af en toe vooral toeristisch-religieuze keuzes arbitrair. Voor een nadere oriëntatie in de kerkpolitieke en de religieuze betekenis van bedevaarten - wat is waarheid, wat verdichtsel? - verwijst W. naar een uitgebreide bronnenlijst. Soms indrukwekkende foto's.(Biblion recensie, Ton Smits.) 

 • Plato / R. M. Hare.

  Plato / R. M. Hare.

   2/3/18. Een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken' van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed. Zelfs na vijfentwintig eeuwen blijft het werk van Plato (427-347 v.Chr.) hét vertrekpunt voor alle beschouwingen over logica, metafysica, ethiek en politiek. Hoewel zijn Dialogen niets van hun oorspronkelijke frisheid en directheid hebben verloren, zijn ze toch vaak moeilijk te volgen. R.M. Hare is er in deze inleiding in geslaagd de vele facetten van Plato's denken toegankelijk te maken voor een breed publiek.

 • Power Knowledge. / Michel Foucault

  Power Knowledge. / Michel Foucault

   11/7/18. Michel Foucault has become famous for a series of books that have permanently altered our understanding of many institutions of Western society. He analyzed mental institutions in the remarkable Madness and Civilization; hospitals in The Birth of the Clinic; prisons in Discipline and Punish; and schools and families in The History of Sexuality. But the general reader as well as the specialist is apt to miss the consistent purposes that lay behind these difficult individual studies, thus losing sight of the broad social vision and political aims that unified them.

 • Praesidium libertatis / C. van Eck o.a.

  Praesidium libertatis / C. van Eck o.a.

   9/8/17. Teksten in het Nederlands en Engels.

 • Religie in een notendop / J. Hondbrink

  Religie in een notendop / J. Hondbrink

   31/10/17. Waarom is het symbool voor het christendom een kruis? Is Mohammed voor moslims wat Christus is voor christenen? Hebben spijswetten, zoals het verbod op varkensvlees voor joden en moslims, een hygiënische functie? Waarom zijn er in een moskee geen afbeeldingen van Mohammed te zien? Wordt vrouwenbesnijdenis voorgeschreven door de koran? Is 'gereformeerd' eigenlijk hetzelfde als 'hervormd'? En wat is 'protestants' dan precies? Om wegwijs te worden in onze multiculturele samenleving is het onontbeerlijk om een goede basiskennis te hebben van het joodse, het islamitische en het christelijke geloof. De betekenis van deze godsdiensten beperkt zich niet tot het persoonlijke leven van de gelovigen.

 • Retorica / Aristoteles

  Retorica / Aristoteles

   8/7/18. Voor Aristoteles bestaat de retorica in het vermogen om in een gegeven situatie de beschikbare middelen te vinden om te overtuigen. De retorica geeft daarmee geen garantie op succes: zij maakt het mogelijk een beslissing te nemen. Essentieel is dat het woord van de redenaar voor zijn gehoor acceptabel is: de gekozen overtuigingsmiddelen of argumenten mogen de grenzen van het op de heersende moraal en cultuur gebaseerde verwachtingspatroon niet te buiten gaan. De taak van de redenaar is dus in principe voorbereidend van aard. Waarin schuilt dan de kracht van argumenten? Volgens Aristoteles speelt niet alleen de logica een rol. De effectiviteit van een redenering hangt ook af van factoren als de persoonlijkheid van de redenaar en de emotionele toestand waarin het gehoor verkeert. De retorica is daarom meer dan een techniek van welsprekendheid: ze behelst ook elementen van de psychologie en de sociologie. Hierin ligt de unieke betekenis van Aristoteles' Retorica: de observatie dat mensen hun beslissingen nemen als sociale wezens leidt tot een omvattende systematiek van het proces van oordeelsvorming. De retorica krijgt aldus erkenning als een puur menselijk fenomeen.

 • Revelation, Rationality Knowledge and Truth. / M. T. Ahmad

  Revelation, Rationality Knowledge and Truth. / M. T. Ahmad

   The underlying theme of the book is that the belief in a divine power, the Creator, is not in contradiction with the acceptance of scientific rationale.

 • Rotary voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog / D. M. de Jaeger

  Rotary voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog / D. M. de Jaeger

   5/1/18. Ofschoon de kwalijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog Rotary Internationaal niet onberoerd lieten , kwam het voortbestaan geen moment in gevaar.

 • Russische filosofie na de perestrojka / E. van der Zweerde

  Russische filosofie na de perestrojka / E. van der Zweerde

   27/12/17. Bundel met zeven vertaalde teksten van hedendaagse Russische filosofen, ingeleid door een beschouwing van één van de vertalers. Blijkens deze essays beklemtonen vele Russen het verschil tussen Rusland en het Westen, overdenken zij de crisis waarin hun land verkeert en evalueren zij de voor- en nadelen van het westerse model (democratie en vrije markteconomie) en een eigen Russische weg. Hierbij vallen zij niet alleen terug op de Russische slavofiele tradities maar bovendien op Russische religieuze filosofen als Solovjov en Berdjajev, die onder het communisme verboden lectuur waren. Ook de positie van het marxisme wordt geanalyseerd. Opmerkelijk is o.m. de bijdrage van L. Karasev over 'de Russische idee', nu een actueel thema, waarin het bijzondere karakter van de Russische cultuur en samenleving wordt geaccentueerd en ook de nadruk valt op het Russische geloof in onsterfelijkheid en het toekomstige paradijs.(Biblion recensie, P. Krug.)

 • Stellige God-geleertheyd / A. Francken

  Stellige God-geleertheyd / A. Francken

   Aegidius (Gillis) Francken (Dordrecht, 1 maart 1676 - Maassluis, 16 april 1743) was een Nederlands gereformeerd predikant en schrijver van stichtelijke theologische werken. Francken behoorde tot de stroming van de Nadere Reformatie. Aegidius Franckens vader Hendrik was dominee, terwijl zijn moeder Catharina van Esch uit een oude adellijke familie stamde. Vanaf 1694 studeerde hij theologie aan de Leidse Universiteit. In 1705 werd Francken predikant in Rijsoord en in 1713 in Maassluis. Daar bleef hij tot zijn overlijden in 1743. Francken is vooral bekend geworden als schrijver van een dogmatisch handboek voor gemeenteleden, Stellige God-geleertheyd. Dit boek werd in de negentiende eeuw gebruikt voor het theologie-onderwijs bij de Christelijk Afgescheiden Kerk. Ook in Zuid-Afrika werd het gebruikt, gezien de samenvatting die Dirk Postma (1818-1890), de stichter van de zg. "Dopperkerk", ervan maakte.

 • Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling / N. Sluis

  Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling / N. Sluis

     Dit boek is een geschiedenis van twee kleine groepen christenen op Vlieland en Terschelling die met alle flexibiliteit die wind, water en eilandleven van mensen vragen, volgehouden hebben kerk te zijn in een eeuwenoude traditie.  Dit wordt geïllustreerd door de beknopte geschiedenis van de eilanden, door de dagboeken van de voorgangers op Terschelling, door het snel verdwijnen van de katholieke kerken na de reformatie en het terugkomen van de katholieken in kleine getale. Zelfs het feit dat men binnen tien jaar twee kerken durfde te bouwen op het grootste Waddeneiland, maakt manifest dat deze eilanden zeker niet 'heidens' zijn, maar wel op een unieke wijze kerkgeschiedenis schrijven. Nellie Sluis was vanaf 1999 werkzaam als pastoraal werkster in het basispastoraat van de parochies Harlingen, Franeker, Dronrijp, Sint-Annaparochie en de eilanden Vlieland en Terschelling. Per november 2010 is ze werkzaam in de parochies van Noord-Groningen.

 • Teilhard, Jung en Sartre over evolutie

  Teilhard, Jung en Sartre over evolutie

   Drie grote figuren uit de hedendaagse tijd, die hun verschillende visie hebben gegeven over de evolutie van het mensdom, komen in het voorliggende boek ter sprake. Teilhard de Chardin kan worden geschetst als een vermaard natuuronderzoeker en tevens als een diep religieus man, die tussen zijn geloof en de wetenschap een brug wist te slaan. Jung is verre maart als psycholoog en schepper van de grondslagen voor een modern mensbeeld. Sartre kent men als moderne wijsgeer met literaire en psychologische begaafdheid, wars van elke godsdienstige overtuiging. De schrijver van dit werk heeft getracht het evolutionistme in het denken van deze drie grote geuren op een voor alle begrijpelijkerwijze uiteen te zetten. Daarbij is getracht niet slechts te wijzen op de diepgaande verschillen in visie, maar ook op de punten van overeenkomst. Het moge een hoopgevende gedachte zijn, dat de mens –ondanks zijn talloze onvolmaaktheden – in zijn eigen evolutie kan blijven geloven.

 • Terugkeer van de wraak?/ R. Burggraeve & J. de Tavernier

  Terugkeer van de wraak?/ R. Burggraeve & J. de Tavernier

   20/7/18.Dit boek gaat in op het thema van de Oecumenische Bijeenkomst van de Europese Christelijke Kerken in Ganz.Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening.

 • The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

/
Toont 121 tot 140 (van 165 produkten)