Religie,Filosofie

/
Toont 1 tot 20 (van 226 produkten)
 • Advent / F. J. Jaffke

  Advent / F. J. Jaffke

  18/2/17.  Dit boekje is geschreven vanuit de achtergrond van De Christengemeenschap om de gedachte die wij met het kerstfeest verbinden, te vernieuwen en ieder jaar opnieuw tot leven te wekken. Voor grotere kinderen zijn allerlei dingen verzameld waarmee ze bezig kunnen zijn in de adventstijd zoals: adventskalender en -klok, kersttuintje, sterren, stalletjes met herders en met koningen, transparanten, kaarsen trekken enz. De beschrijvingen zijn nogal ingewikkeld en de zwart/wit tekeningen (behalve bij de transparanten zijn ze gekleurd) geven meestal alleen het eindresultaat weer. Ideeen om onder leiding te maken.(NBD|Biblion recensie, Lies Dijkstra-Kingma)

 • Als de schoen past./ Osho

  Als de schoen past./ Osho

   20/8/19. De teksten van Tswang Tse vinden hun oorsprong in het oude China en werden meer dan 2000 jaar geleden op schrift gesteld. Ze zijn beroemd om hun praktische wijsheid en worden beschouwd als een der groten in de wereldliteratuur. Oslo onthult in zijn lezingen de schoonheid en zuiver lid van de taoïstische levenshouding, waarin eenvoud en een natuurlijk leven centraal staan. Zo voel je, als de schoen past, je voet niet; en als de riem past, je buik niet en als het hart op de goede plaats zit denk je niet aan voor of tegen.' Bij Tswang Tse ligt de nadruk op ontspanning, niet op inspanning. Door wilskracht kun je veel bereiken, zegt Osho. Maar wat je met wilskracht bereikt blijft altijd een last voor je. je moet het voortdurend bijhouden. Alleen wat zonder moeite wordt bereikt, wordt nooit, last. je kunt het niet kwijtraken en alleen zo kan het altijd bij je blijven.

 • Als een briesende leeuw / H. Soffels

  Als een briesende leeuw / H. Soffels

   13/11/19. Dit boek beschrijft vanuit godsdienst sociologische optiek de lotgevallen van de Nederlandse orthodox-protestanten aan het eind van de twintigste eeuw. De auteur, als socioloog en theoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing van het NBLC, geldt bij uitstek als deskundige op het gebied van de protestantse zuilen. De tijdgeest raakt ook op indringende wijze de beschermde wereld van deze orthodoxen: 'Satan gaat rond als een briesende leeuw'. Met man en macht proberen zij hun identiteit te bewaren en waar mogelijk het tij te keren. Op de vraag of zij als maatschappelijke minderheid daarin voldoende slagen en de wijze waarop zij omgaan met moderne ontwikkelingen gaat de schrijver diepgaand in. In zijn analyse baseert hij zich naast literatuuronderzoek ook op enquêtegegevens van de afgelopen dertig jaar. Het boek besluit met een zeer uitgebreid literatuuroverzicht (op zich een goede advieslijst voor bibliotheken) en een auteursregister.(Biblion recensie, Anne Schipper.)

 • Aquino / A. Kenny.

  Aquino / A. Kenny.

   1/3/18. Inleiding tot leven en werk van de middeleeuwse filosoof (1225-1274)

 • Augustinus op het strand / Henk van Os

  Augustinus op het strand / Henk van Os

   15/11/17. Kunst is leven, kunst is verbazing en verrukking, verdriet en verwarring. Kunst is vooral niet iets esoterisch of exotisch voor de hoogontwikkelde.' Aan het woord is Henk van Os en hij bewijst al een leven lang dat kunst leven is en dat met kunst te leven valt. Na het succesvolle Zien is genoeg (derde druk) verschijnt nu het langverwachte vervolg: Augustinus op het strand. Columns, analyses, essays, herinneringen, brieven – in alles weet Van Os een verrassende dimensie aan te brengen, ook in de spirituele beschouwingen over geloof en godsdienst die in deze veelzijdige bundel werden opgenomen. Als geen ander bezit Henk van Os het vermogen om zijn enorme kennis en ervaring om te zetten in toegankelijke, aanstekelijke en inspirerende teksten over kunst en kunstgeschiedenis. Augustinus op het strand is Henk van Os op zijn best.

 • Balanceren tussen Boeddha en Freud. / A. F. G. Hanken

  Balanceren tussen Boeddha en Freud. / A. F. G. Hanken

   25/4/19. De Amerikaanse, in Nederland woonachtige auteur van deze holistische handreiking was hoogleraar systeemkunde; dat verklaart misschien de overwegend prettig-zakelijke toon van dit boek. Hij onderscheidt, zoals vele esoterici voor hem, twee fundamentele en schijnbaar onverenigbare menselijke drijfveren: zelfbehoud en zelfvergetelheid. Voor het denken over de eerste staat Freud model, voor dat over de laatste Boeddha. Na een overzicht van de manier waarop men in de wereldreligies, mystiek, psychologie, maar ook in de exacte wetenschappen met dit probleem is omgegaan introduceert hij het balansprincipe: door de aandacht te fixeren op een van beide drijfveren (liefst dan toch de zelfvergetelheid, volgens de auteur de natuurlijke staat van de mens) kan de andere drijfveer zich niet meer hinderlijk opponeren. Hij somt een aantal klassieke en moderne methoden op die deze tactische aandachtsverlegging van het persoonsgebonden naar het universele zelf kunnen bevorderen (ook ecstacy komt daarbij b.v. ter sprake). Achterin geeft de auteur uitvoerig antwoord op vragen van proeflezers. Ook is er een verklarende begrippenlijst. Hoewel niet alle stappen van het betoog even beredeneerd aandoen valt het boek positief op in de New Age-literatuur.(Biblion recensie, Redactie/TB./TB.)

 • Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

  Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

   5/11/16.Bar Mitzvah is a very important milestone in the life of the young thirteen-year-old Jewish man.

 • Bijbel

  Bijbel

   2/5/18. Bijbel met de Apocriefe boeken.

 • Bijbel / G. Dore

  Bijbel / G. Dore

   9/11/19. Tien jaar lang werkten twintig vertalers aan de nieuwe vertaling, op hun vingers gekeken door tientallen theologen, taalkundigen, vertaalwetenschappers, andere vertalers, schrijvers, dominees, priesters en betrokken gelovigen. En nu is dan De Nieuwe Bijbelvertaling een feit. Naast kerkedities voor de diverse gezindten verschijnt de nieuwe Bijbel ook in een unieke prachtuitgave in de Gouden Reeks, bekend van andere literaire hoogtepunten.De Bijbel vertaald als literatuur - dat is nieuw, hoe vreemd het ook klinkt. Natuurlijk is de nieuwe vertaling inhoudelijk adequaat, maar minstens zo belangrijk is dat zij recht doet aan alle verschillende niveaus van de talrijke en verschillende genres waaruit de Bijbel bestaat: verhalende teksten, retorische teksten, genealogieën, wetsteksten, brieven, evangeliën, liefdespoëzie, traktaten, liederen, gebeden - allemaal geschreven in een tijdsbestek van honderden jaren en door verschillende auteurs.

 • Bijbelse tijdgenoten. / B. Smalhout

  Bijbelse tijdgenoten. / B. Smalhout

   9/7/19. Prof.dr. Bob Smalhout vertelt op zijn eigenzinnige wijze elf bekende bijbel verhalen en geeft zijn visie op de beschreven gebeurtenissen. Hij geeft een verklaring voor sociale, medische politieke en geestelijke zaken die in de bijbel slechts worden aangestipt, omdat in de tijd waarin de bijbel teksten zijn geschreven veel zaken geen uitleg behoefden. Smalhout plaatst Bijbelse figuren in hun tijd en vertelt wat er nu precies zo opmerkelijk en bijzonder was aan een voorval of manier van leven. Alle mensen uit zijn verhalen weet hij zo levendig te schetsen dat je ieder moment verwacht er een tegen te komen.

 • Bonifatius en de kerk van Nederland / C. J. Broer & M. W. De Bruijn

  Bonifatius en de kerk van Nederland / C. J. Broer & M. W. De Bruijn

   10/12/19. De verborgen geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de oudste kerken aldaar, aan de hand van het leven van Bonifatius.

 • Brieven uit de hel / C. S. Lewis

  Brieven uit de hel / C. S. Lewis

   21/6/18.Clive Staples Lewis (1898-1963), hoogleraar literatuurgeschiedenis, schrijver van kinderboeken (de Narnia-verhalen) en apologeet van het christelijk geloof, heeft grote naam gemaakt met zijn 'Brieven uit de hel', waarin oom Schroeflik tegenover zijn neef de waarheden van het christelijk geloof omdraait en ze beschrijft als belemmeringen voor inlijving in het rijk van de duivel. Op paradoxale wijze en in een stijl die nog niets van zijn levendigheid heeft verloren, wordt hier een klassiek geworden apologie van het christelijk geloof gegeven.

 • Buddha Book: A Meeting of Images./ F. Olinsky.

  Buddha Book: A Meeting of Images./ F. Olinsky.

   21/11/18. Edited and designed by Frank Olinsky, founding art director of Tricycle magazine, Buddha Book presents over ninety sacred images of the Buddha -- both Eastern and Western, ancient and modern -- in the form of paintings, carvings, sculptures, photographs, and drawings. From rare museum pieces and exquisite temple art to striking modern interpretations by such artists as David Byrne, Henri Matisse, Bernardo Bertolucci, and Nam June Paik, Buddha Bookinvites readers to contemplate the many faces of enlightenment.

 • Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

  Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

   25/11/17. Een bewerking en uitbreiding van het in 1947 verschenen en zeer gewaardeerde boek 'Symboliek en Iconographie der christelijke kunst'. Helder worden begripsbepalingen gegeven van symbool: vergelijking, personificatie, type, attribuut en allegorie, waarbij al deze onderscheidingen toch onder symbolen samengevat worden. Belangrijk is de herkomst van de christelijke symbolen en hierbij wordt een historische lijn gevolgd. Dan volgen in tien hoofdstukken symboolaanduidingen waarbij het symbool van het beeld voorbereid wordt door het symbool van het woord. Bij het hoofdstuk over 'De Heiligen en hun attributen' worden korte levensbeschrijvingen gegeven. Met vele afbeeldingen in zwart-wit. Een belangrijk boek.(Biblion recensie, Dr. W.P. Theunissen.)

 • Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

  Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

   Christus und die menschliche Seele,Über den Sinn des Lebens,Theosophische Moral; Anthroposophie und Christentum.

 • Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Back of The BookIn the last century people increasingly turned away from established religions towards political and social ideologies as they searched meaning and solutions to the very challenging social and economic problems of the time. Initially communism believed that by changing peoples outer circumstances, humanity would take a quantum leap in brotherhood and consciousness. At the time of this discourse series, and in the presence of a TV crew from Soviet Russia, the Communist bloc is rapidly disintegrating. Osho discusses the details and context with beautiful clarity and explains that all political ideologies have failed so far because they have started tr.om the wrong end, the collective. 

 • Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

  Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

   25/4/17. Een konkordantie is een lijst van in de Bijbel voorkomende woorden waarin van elk woord steeds de verschillende vindplaatsen aangegeven wordt. Zo'n konkordantie is bij het vertalen en exegetiseren onmisbaar. Voor de vakmensen zijn er verschillende uitvoeringen. Dat betreft dan konkordanties waarin de woorden volgens de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gerangschikt zijn. Geeft de verouderde Trommius (A.) nog bij elk woord het Hebreeuwse en Griekse grondwoord, in deze konkordantie is geen woord Hebreeuws of Grieks te vinden. Dat maant tot de nodige voorzichtigheid omdat de Nieuwe vertaling van het NBG minder konkordant (voor het zelfde grondwoord steeds dezelfde vertaling) is dan de Statenvertaling. Het betreft dus een uitgave voor hen die de grondwoorden toch niet kunnen lezen, een uitgave voor een breed publiek, voor zgn. populair gebruik.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Confucius. / K. Schipper.

  Confucius. / K. Schipper.

   13/2/19. De gesprekken van Kristofer Schipper is de eerste volledige en rechtstreeks uit het klassiek Chinees vertaalde Nederlandse uitgave van Confucius' uitspraken en dialogen. Naast Lao Zi is hij de beroemdste filosoof van China: als grondlegger van het confucianisme heeft hij dit land en diens beschaving door de eeuwen heen gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) is de fundamentele en ook meest toegankelijke bron van zijn denken en humanistische levensbeschouwing.Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. In De gesprekken komt het taoïsme ook ter sprake.

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

   7/8/17.  Lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg (Filosofische Reeks)

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

   9/8/17. Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 : lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert. samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert.

/
Toont 1 tot 20 (van 226 produkten)